• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Egenacces

§ 8. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke, i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.

OFL § 8 indebærer, at den, hvis personlige forhold er omtalt i en sag, indrømmes en videregående ret til aktindsigt med hensyn til sådanne oplysninger, end der normalt følger af OFL. Bestemmelsen har til formål at sikre, at en person kan få indsigt i oplysninger vedrørende den pågældende selv i lige så vidt omfang som efter forvaltningslovens regler om aktindsigt, der alene gælder for den, som er part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse. Bestemmelsens praktiske betydning er således bl.a. at give egenacces i oplysninger i dokumenter, der ikke indgår i afgørelsessager, men f.eks. i sager om faktisk forvaltningsvirksomhed, samt i dokumenter i afgørelsessager hvor den aktindsigtssøgende ikke er part.

Der skal gives aktindsigt, hvis du kan svare JA til, at følgende fire betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om personlige forhold.
2) Du har overvejet, om der skal gives afslag som følge af, at undtagelserne i OFL §§ 19-29 eller § 35 finder anvendelse.
3) Du har overvejet, om der er hensyn nævnt i OFL §§ 31-33, der taler afgørende imod, at der gives indsigt i det ønskede.
4) Du har overvejet, om der er hensyn til enten den, der søger om aktindsigt, eller til andre, der taler afgørende imod at give indsigt i det ønskede.

1. PERSONLIGE FORHOLD

Ved personlige forhold forstås alle oplysninger, der vedrører den pågældende. Det betyder på den ene side, at retten til egenacces ikke omfatter oplysninger om andre personers forhold. På den anden side betyder det ikke, at retten kun omfatter oplysninger, hvor den pågældendes personlige forhold gøres til genstand for direkte omtale. Det er tilstrækkeligt, at der er tale om oplysninger vedrørende den pågældendes personlige forhold. Det betyder f.eks., at oplysninger om kontakten med en anden person efter omstændighederne kan være omfattet af udtrykket "personlige forhold".

2. AFSLAG PÅ AKTINDSIGT

Du kan læse mere om de undtagelser, som begrænser retten til egenacces, i de enkelte afsnit om OFL §§ 19-29 og § 35. Du skal være opmærksom på, at retten til egenacces ikke begrænses af bestemmelsen i lovens § 30, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

På samme måde kan du læse om de hensyn, der er nævnt i OFL §§ 31-33, i de enkelte afsnit om bestemmelserne. Om et af de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, eller hensynet til den pågældende selv eller andre taler med afgørende vægt imod, at du kan give aktindsigt efter reglen om egenacces, beror på en konkret afvejning i det enkelte tilfælde. Adgangen til at undtage oplysninger er ganske snæver.

3. FORHOLDET TIL ANDRE LOVE

Hvis en person er part i en afgørelsessag, skal forvaltningslovens regler om aktindsigt anvendes, da denne lov giver den aktindsigtssøgende en gunstigere retsstilling end offentlighedsloven.

Der gælder en særlig regel om egenacces i persondatalovens § 31, stk. 1, hvorefter en registreret person har ret til indsigt i oplysninger om sig selv. I tilfælde, hvor en person både vil kunne få aktindsigt efter OFL § 8 og efter persondatalovens § 31, stk. 1, skal du træffe afgørelse efter den lov, som giver den, der har søgt om aktindsigt, det mest gunstige retsgrundlag, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 743.

Af sundhedslovens § 37, stk. 1, følger, at en patient har ret til aktindsigt i oplysninger i vedkommendes patientjournaler mv., som er udarbejdet af sundhedspersoner.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Vær opmærksom på, om der skal gives aktindsigt efter en anden regel om egenacces end den, der findes i OFL § 8. En person har krav på at få aktindsigt efter det mest gunstige regelsæt, dvs. den lov, som stiller personen bedst i forhold til at få indsigt i flest mulige oplysninger.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har søgt om aktindsigt i oplysninger om Deres personlige forhold.

Deres anmodning om aktindsigt behandles efter offentlighedsloven.

Det følger af offentlighedslovens § 8, at den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der følger af §§ 19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke, i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.

[X-myndighed] meddeler Dem hermed aktindsigt i størstedelen af de pågældende oplysninger om Deres personlige forhold.

[X-myndighed] har imidlertid efter en konkret vurdering undtaget de oplysninger, som er indeholdt i [x-myndighedens] interne dokumenter, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. [eller en af de øvrige afslagsgrunde, jf. ovenfor pkt. 2]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013