• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Identifikationskravet

§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal
1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og
2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.
Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang
1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller
2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign.

Har du vurderet, at din forvaltningsmyndighed er rette myndighed til at behandle anmodningen om aktindsigt, og at det er offentlighedsloven, der skal anvendes, skal du herefter overveje, om identifikationskravet er opfyldt. Kravet vil være opfyldt, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Det objektive identifikationskrav er opfyldt.
2) Kravet om angivelse af et tema er opfyldt.

1. IDENTIFIKATIONSKRAVET

Det er en betingelse for at få aktindsigt, at identifikationskravet er opfyldt. Derimod stilles der ikke noget krav om, at der gives en nærmere begrundelse for en anmodning om aktindsigt. Der gælder heller ikke noget formkrav til en sådan anmodning, der derfor kan fremsættes skriftligt, mundtligt eller elektronisk. Der er heller ikke krav om, at ansøgeren skal benytte ordet "aktindsigt".

Du skal være opmærksom på, at en anmodning om aktindsigt skal opfylde to betingelser for at opfylde identifikationskravet.

Den første betingelse er, at det objektive identifikationskrav er opfyldt, jf. OFL § 9, stk. 1, nr. 1. Det objektive identifikationskrav indebærer, at en anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en myndighed kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i.

Den anden betingelse er, at kravet om angivelse af et tema er opfyldt, jf. OFL § 9, stk. 1, nr. 2.

Temakravet vil være opfyldt, hvis det f.eks. anføres, at der ønskes aktindsigt i den pågældende myndigheds "sager om afslag på SU til udenlandske studerende" eller "brevveksling, der vedrører smiley-ordningen". Derimod vil en anmodning om aktindsigt i brevvekslingen de seneste to år mellem den pågældende myndighed og en nærmere angivet privat erhvervsvirksomhed normalt ikke opfylde temakravet. En anmodning om aktindsigt i brevveksling mellem en minister og en navngiven person i en afgrænset periode er normalt heller ikke tilstrækkelig. I en sådan situation kan en myndighed kræve, at ansøgeren angiver, hvilket tema eller emne den brevveksling, der ønskes aktindsigt i, omhandler, f.eks. "sager om spildevand".

Den aktindsigtssøgende kan som noget nyt få aktindsigt i sager af en bestemt art eller sager journaliseret i en bestemt periode, hvis betingelsen om angivelse af tema er opfyldt.

Der kan ikke stilles krav om, at den aktindsigtsansøgende skal angive en konkret sags journalnummer. Hvis den ansøgende kan dette, vil det dog være tilstrækkeligt til, at forvaltningsmyndigheden ikke vil kunne afslå at behandle anmodningen. Det gælder, selvom kravet om angivelse af et tema i øvrigt ikke er opfyldt.

2. UNDTAGELSERNE

Der gælder to undtagelser, der medfører, at en anmodning om aktindsigt kan afslås, selvom betingelserne i OFL § 9, stk. 1, er opfyldt.

2.1 Uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Den første undtagelse er, at anmodningen om aktindsigt kan afslås, hvis behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. OFL § 9, stk. 2, nr. 1.

Det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvenddiggøre et - i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde - uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug ved behandlingen af anmodningen. Du kan i denne vurdering lægge vægt på dels sagernes eller dokumenternes antal, dels om aktindsigtsanmodningen på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle.

Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug forbundet med behandlingen af anmodningen må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage) I det samlede tidsforbrug skal du medregne både fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne og myndighedens vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri.

Der gælder tre modifikationer til den første undtagelse. For det første kan anmodningen ikke afslås, hvis det uforholdsmæssige tidsforbrug skyldes manglende behørig journalisering af dokumenter. Anmodningen kan for det andet heller ikke afslås, hvis den aktindsigtssøgende godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, f.eks. hvis anmodningen er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut. For det tredje bør du normalt indgå i en dialog med den aktindsigtssøgende og bede den pågældende om at afgrænse og konkretisere, hvad det nærmere er, den pågældende interesserer sig for, før du giver afslag på aktindsigt.

2.2 Tjener et retsstridigt formål el.lign.

Den anden undtagelse er, at anmodningen om aktindsigt kan afslås, hvis anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign., jf. OFL § 9, stk. 2, nr. 2.

Anmodninger kan afslås efter bestemmelsen, hvis der er tale om tilfælde af misbrug, f.eks. hvis aktindsigtsanmodningen har til formål at forfølge eller på lignende måde genere myndighedens ansatte eller privatpersoner (chikane) eller har til formål at skabe grundlag for retsstridige forhold.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør meget ofte ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men myndigheden bør i første række indlede en dialog med den aktindsigtssøgende med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at et ressourceproblem ikke længere foreligger.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

Du kan se et eksempel på afslag på aktindsigtsanmodning, fordi identifikationskravet - efter vejledning af borgeren - fortsat ikke er opfyldt, ved at trykke her.

 

Sidst opdateret: 12. november 2013