• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Indsigt i databaser

§ 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke databaser, herunder registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, dog bortset fra fortegnelser som nævnt i § 7, stk. 2, nr. 2.
Stk.2. Vedkommende minister kan fastsætte regler om en juridisk persons adgang til at blive gjort bekendt med oplysninger om den pågældende selv i de databaser m.v., der er nævnt i stk. 1.

Angår anmodningen om aktindsigt databaser eller registre, skal du overveje, om reglen i OFL § 10 finder anvendelse. Bestemmelsen finder anvendelse, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Anmodningen angår databaser, registre eller andre systematiserede fortegnelser.
2) Der gøres brug af elektronisk databehandling.

1. HOVEDREGLEN

Retten til aktindsigt omfatter som hovedregel ikke databaser m.v., hvor der gøres brug af elektronisk databehandling. Det betyder lidt forenklet udtrykt, at retten til aktindsigt omfatter myndighedens (eksisterende) dokumenter, men derimod ikke myndighedens databaser. Der er dog i visse tilfælde ret til at få et såkaldt dataudtræk efter lovens § 11.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at et dokument, der indgår i en sag hos myndigheden, og som eventuelt kun findes elektronisk i myndighedens database, og at en udskrift fra en database, som indgår i en sag hos myndigheden, omfattes af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Hvis der anmodes om aktindsigt i sådanne dokumenter, finder OFL § 10 således ikke anvendelse.

Endvidere omfattes selve aktlisten i en sag også af retten til aktindsigt, selv om den skal printes ud fra myndighedens database, jf. OFL § 7, stk. 2, nr. 2.

Offentlighedsloven indeholder ikke en definition af begrebet "database". En database kan dog beskrives således, at den indeholder en datamængde, der er organiseret og struktureret således, at der fra denne datamængde efter individuelle kriterier, som bestemmes af brugeren, kan fremkaldes bestemte data (se Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 365 f.).

En myndighed bør i medfør af et princip svarende til lovens § 14 om meroffentlighed i almindelighed imødekomme anmodninger om aktindsigt i forvaltningsmyndighedens databaser, hvis databasen kan stilles til rådighed med enkle tekniske hjælpemidler, som myndigheden råder over, og hvis modstående hensyn, herunder bl.a. hensynet til myndighedernes tavshedspligt mv., ikke er til hinder herfor, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 366 ff. Ved vurderingen af, om en database skal udleveres efter det nævnte princip, kan der også tages hensyn til, om den aktindsigtssøgende må antages at ville anvende databasen til et retsstridigt formål.

2. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at bestemmelsen i OFL § 10 skal ses i sammenhæng med OFL § 11 og § 12, og du må derfor ofte overveje disse bestemmelser sammen med § 10.

3. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i [x-myndighedens] database om [indholdet af databasen].

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 10, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter databaser, herunder registre og andre systematiserede fortegnelser. [X-myndigheden] meddeler Dem derfor afslag på aktindsigt i databasen.

[Det kan dog oplyses, at De efter lovens § 11, stk. 1, som udgangspunkt har ret til et såkaldt dataudtræk, hvis sammenstillingen af oplysninger kan foretages ved få og enkle kommandoer, ligesom at De efter lovens § 12, stk. 1, som udgangspunkt har ret til indsigt i databeskrivelsen. De er velkommen til at vende tilbage til [x-myndigheden], hvis De ønsker at gøre brug af disse muligheder.]

[/eksempel]

 

Sidst opdateret: 25. november 2013