• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Indsigt i databeskrivelsen

§ 12. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 31-33, forlange at få indsigt i en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, samt oplysninger om, hvilke formater en database anvender (databeskrivelse). Denne ret gælder i forhold til databaser, som en forvaltningsmyndighed anvender i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lign.
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren bestemme, at ministerielle departementer og nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede foreligger hos myndigheden. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede foreligger hos myndigheden.
Stk. 3. Forvaltningsmyndighederne skal i forhold til de typer af databaser, der er nævnt i stk. 1, som etableres eller udvikles efter lovens ikrafttræden, sikre sig, at der udarbejdes en databeskrivelse, med henblik på at der i overensstemmelse med stk. 1 kan meddeles indsigt heri. Dette gælder dog ikke, hvis udarbejdelsen af en databeskrivelse vil indebære et væsentligt ressourceforbrug.

Anmodes der om aktindsigt i en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database hos myndigheden, skal anmodningen imødekommes, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der foreligger allerede en databeskrivelse hos myndigheden.
2) Databeskrivelsen angår databaser, der anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med offentliggjorte analyser, beregninger og lignende.

1. HOVEDREGLEN

Sigtet med bestemmelsen er, at en indsigt i databeskrivelsen skal sikre offentligheden kendskab til, hvordan den enkelte database grundlæggende er opbygget.

Retten til indsigt i databeskrivelsen gælder kun, hvis databeskrivelsen allerede foreligger i et dokument hos myndigheden. Myndigheden er således ikke forpligtet til at udarbejde et nyt dokument, der indeholder databeskrivelsen, hvis en sådan ikke allerede foreligger hos myndigheden. Det er endvidere en betingelse, at beskrivelsen angår en database, der anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med offentliggjorte analyser, beregninger og lignende.

Retten til indsigt i databeskrivelsen gælder også, selv om beskrivelsen er indeholdt i et internt dokument.

Retten til indsigt i databeskrivelsen kan begrænses, når hensynene nævnt i OFL §§ 31-33 gør sig gældende. Herved sigtes bl.a. til tilfælde, hvor det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, at der ikke er indsigt i databeskrivelsen.

2. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, om databeskrivelsen angår en database, der anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med offentliggjorte analyser, beregninger og lignende. Kun i det tilfælde er der ret til indsigt i beskrivelsen.

3. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i den databeskrivelse, der vedrører [databasens navn].

Retten til indsigt i databeskrivelser følger af offentlighedslovens § 12, stk. 1. Det følger bl.a. heraf, at retten til indsigt i databeskrivelser kan begrænses, når hensynene nævnt i offentlighedslovens §§ 31-33 gør sig gældende.

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed, jf. offentlighedslovens § 31, at der ikke er indsigt i databeskrivelsen. [X-myndigheden] meddeler Dem derfor afslag på aktindsigt i databeskrivelsen.

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013