• Hurtigindgange
 • Sagsdisciplin
 • §-nøgle § 1 - § 44
 • Q&A Om aktindsigtssagen

Lovvalg

Når en anmodning om aktindsigt er modtaget, er det nødvendigt, at du først afklarer, hvilken "aktindsigtslov", der skal anvendes. Dette skyldes, at aktindsigt i sager, dokumenter og oplysninger i den offentlige forvaltning er reguleret i en række forskellige love, herunder navnlig offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og miljøoplysningsloven.

Offentlighedsloven skal anvendes, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Du har sikret dig, at aktindsigtsadgangen ikke er reguleret af forvaltningslovens eller persondatalovens regler om aktindsigt.
2) Du har sikret dig, at aktindsigtsadgangen ikke er reguleret af miljøoplysningsloven (eller andre specifikke regler om aktindsigt).

1. HAR DU SIKRET DIG, AT AKTINDSIGTSADGANGEN IKKE ER REGULERET AF FORVALTNINGSLOVENS ELLER PERSONDATALOVENS REGLER OM AKTINDSIGT?

Er den aktindsigtssøgende part i en afgørelsessag, og har den pågældende anmodet om aktindsigt i en sådan sag, skal forvaltningsloven anvendes. Det skyldes, at der efter forvaltningsloven er en videregående adgang til aktindsigt for parten.

Er den aktindsigtssøgende ikke part i den sag, der er anmodet om aktindsigt i, og/eller er der ikke tale om en afgørelsessag, skal offentlighedsloven normalt anvendes. Det vil f.eks. være tilfældet, når journalister og interesserede borgere anmoder om aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at den registrerede efter reglerne i persondatalovens § 31, stk. 1, har ret til indsigt i oplysninger om sig selv (egenacces), når disse personoplysninger er undergivet elektronisk databehandling. Offentlighedsloven indeholder imidlertid også en bestemmelse om en persons ret til at få aktindsigt i oplysninger om sig selv (egenacces), jf. OFL § 8. Hvis en person, der ikke er part i en afgørelsessag, anmoder om aktindsigt i oplysninger om sig selv, opstår spørgsmål om, efter hvilket regelsæt (offentlighedslovens § 8 eller persondatalovens § 31, stk. 1) anmodningen skal behandles.

Hvis en person vil kunne få indsigt i oplysninger om sig selv efter reglerne i såvel persondataloven som offentlighedsloven, skal forvaltningsmyndigheden træffe afgørelse om aktindsigt på det retsgrundlag, der er mest gunstigt for den pågældende. Dette indebærer, at en begæring om egenacces i forhold til personoplysninger, der er undergivet elektronisk databehandling, i praksis vil skulle behandles efter persondataloven og ikke offentlighedsloven, da persondataloven giver ret til at få oplysninger om behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer, jf. persondatalovens § 31, stk. 1, nr. 2-4.

2. HAR DU SIKRET DIG, AT AKTINDSIGTSADGANGEN IKKE ER REGULERET AF MILJØOPLYSNINGSLOVEN (ELLER ANDRE SPECIFIKKE REGLER OM AKTINDSIGT)?

Du skal også sikre dig, at der ikke er specifikke regler om aktindsigt, der skal anvendes i stedet for offentlighedsloven (eller forvaltningsloven).

Miljøoplysningsloven gælder for anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger. Begrebet miljøoplysninger er meget bredt og omfatter meget forskellige oplysninger, herunder oplysninger om tilstanden i miljøelementer samt oplysninger om politikker, lovgivning mv. vedrørende disse miljøelementer. Da miljøoplysningsbegrebet er så bredt, skal du altid undersøge, om denne lov finder anvendelse.

Efter miljøoplysningsloven er der mulighed for at få adgang til flere oplysninger end efter offentlighedsloven, og du skal derfor anvende miljøoplysningsloven, når denne lov finder anvendelse, selv om den aktindsigtssøgende ikke specifikt har anmodet om at få sin anmodning om aktindsigt behandlet efter miljøoplysningsloven.

Der findes også specifikke regler om indsigt i arkivloven og sundhedsloven, ligesom der kan være fastsat specifikke regler om aktindsigt, f.eks. om undtagelsesbestemmelser til offentlighedsloven, i anden lovgivning.

Du kan læse mere om forholdet mellem offentlighedsloven og andre regler om aktindsigt i Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, kapitel 5.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Når en forvaltningsmyndighed anmoder om dokumenter mv. fra en anden forvaltningsmyndighed, er det ikke reglerne om aktindsigt, der finder anvendelse, men derimod persondatalovens (og forvaltningslovens) regler om videregivelse af oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at flere "aktindsigtslove" måske skal anvendes ved besvarelsen af den samme anmodning om aktindsigt. "Aktindsigtslovene" omfatter følgende:

 • Offentlighedsloven
 • Forvaltningsloven
 • Persondataloven
 • Miljøoplysningsloven
 • Arkivloven
 • Sundhedsloven
 • Retsplejeloven
 • Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
   
Sidst opdateret: 12. november 2013