• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Hvilken myndighed skal behandle aktindsigtsanmodningen?

§ 36. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., afgør denne myndighed m.v., om ansøgningen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed m.v., der har dokumentet i sin besiddelse.
[…]

Når du har modtaget en aktindsigtsanmodning, skal du vurdere, om din forvaltningsmyndighed er rette myndighed til at behandle anmodningen om aktindsigt som første instans. For at finde ud af, om din myndighed er rette myndighed, er det afgørende at vurdere, om dokumenterne, der er anmodet om aktindsigt i, indgår i en (eller flere) afgørelsessag(er) eller ej.

1. DOKUMENTER DER INDGÅR I EN AFGØRELSESSAG

Hvis aktindsigtsanmodningen vedrører dokumenter, der indgår i en afgørelsessag, er det den myndighed, der har kompetencen til at træffe afgørelse om sagens realitet, der skal behandle aktindsigtsanmodningen, jf. OFL § 36, stk. 1, 1. pkt.

Det gælder også i forhold til de af sagens dokumenter hos afgørelsesmyndigheden, der hidrører fra en anden myndighed, og det gælder uanset, at afgørelsesmyndigheden ikke skal træffe afgørelsen efter offentlighedsloven, men efter et andet regelsæt, der eventuelt indebærer en mere begrænset indsigt.

Det forhold, at en myndighed ikke føler sig kompetent til at træffe afgørelse med hensyn til spørgsmålet om aktindsigt i visse særlige dokumenter – f.eks. fordi dokumentet har et særligt fagligt indhold uden for myndighedens kompetenceområde – medfører ikke, at myndigheden kan henskyde afgørelsen af aktindsigtsspørgsmålet til den (fagkyndige) myndighed, der har udfærdiget dokumentet.

I afgørelsessager, der forelægges andre forvaltningsmyndigheder til udtalelse (høringssager), ligger aktindsigtskompetencen som udgangspunkt hos den myndighed, der har iværksat høringen (den hørende myndighed). I forhold til dokumenter i den hørte myndigheds sag, der ikke er indgået eller vil indgå i den hørende myndigheds sag, ligger aktindsigtskompetencen dog hos den hørte myndighed.

2. DOKUMENTER, DER IKKE INDGÅR I EN AFGØRELSESSAG

Hvis der fremsættes anmodning om aktindsigt i dokumenter, der ikke indgår i afgørelsessager, ligger kompetencen hos enhver af de myndigheder, der har dokumenterne i sin besiddelse. Dette kan f.eks. være tilfældet i sager om faktisk forvaltningsvirksomhed. Den myndighed, der modtager aktindsigtsanmodningen, skal således træffe afgørelse om aktindsigt.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hvis din forvaltningsmyndighed ikke er rette myndighed til at behandle aktindsigtsanmodningen, skal du straks sende en skriftlig aktindsigtsanmodning videre til den rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2. Ved personlige henvendelser skal du vejlede den pågældende om, ved hvilken myndighed personen i stedet skal søge om aktindsigt.

Hvis du oversender aktindsigtsanmodningen til den kompetente myndighed, skal du samtidig orientere den, der har anmodet om aktindsigt om oversendelsen.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

Du kan se et eksempel på orientering til den aktindsigtssøgende, hvor din forvaltningsmyndighed ikke er den rette myndighed til at behandle anmodningen om aktindsigt, og du derfor videresender anmodningen til rette myndighed, ved at trykke her.

Sidst opdateret: 12. november 2013