• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Udlevering af materiale

§ 40 Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke,

  1. hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller
  2. hvis materialet er offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger eller indsigt i en databeskrivelse.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for udlevering af dokumenter samt for udlevering af en sammenstilling af oplysninger eller en databeskrivelse.

Du kan udlevere det materiale, som du har truffet afgørelse om, hvis du kan svare JA til, at følgende tre betingelser er opfyldt:

1) Du har undersøgt, om den, der har fremsat anmodningen om aktindsigt, har ønsket at modtage materialet i en bestemt form.
2) Du har undersøgt, om det ønskede materiale er offentligt tilgængeligt.
3) Du har undersøgt, om den, der har anmodet om aktindsigt, skal betale for udleveringen af materialet.

1. HOVEDREGLEN

Du er som udgangspunkt forpligtet til at udlevere aktindsigtsmaterialet i den form, som den, der har anmodet om aktindsigt, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis den aktindsigtssøgende har anmodet om at få gennemført aktindsigten mv. i en bestemt digital form.

Som eksempler på former, som der kan være anmodet om, og som skal imødekommes af myndigheden, kan nævnes papirkopier, filer via e-mail, eller der kan være anmodet om, at den aktindsigtssøgende besøger myndigheden og gennemser det relevante materiale dér.

Hvis den aktindsigtssøgende har oplyst sin e-mailadresse, er du berettiget til at sende materialet til den pågældende via e-mail. Det gælder imidlertid ikke, hvis den pågældende kræver at få udleveret materialet i papirkopi.

2. UNDTAGELSERNE

2.1 Umuligt eller meget vanskeligt

Hvis det er umuligt, meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, er du ikke forpligtet til at udlevere materialet i en bestemt form. Det samme gør sig gældende for så vidt angår sammenstillinger af oplysninger og databeskrivelser.

Som eksempel kan nævnes det tilfælde, hvor der begæres aktindsigt i materiale, som findes i en usædvanlig dokumentform som for eksempel et videobånd eller en DVD. Det er dog i så fald et krav, at det vil være forbundet med betydelige vanskeligheder eller omkostninger at fremstille en kopi.

Hvis der er en konkret risiko for, at det udleverede materiale vil blive anvendt på en retsstridig måde, for eksempel til at true en tredjemand, kan du desuden kræve over for den aktindsigtssøgende, at aktindsigten gennemføres ved, at den pågældende gennemser materialet under et besøg hos myndigheden.

2.2 Offentligt tilgængelige oplysninger

Du er ikke forpligtet til at udlevere materiale, som er offentligt tilgængeligt, i en bestemt form. Det kan eksempelvis være dokumenter eller oplysninger, som findes på myndighedens hjemmeside.

Hvis aktindsigtsanmodningen angår en sammenstilling af oplysninger, jf. OFL § 11 om dataudtræk, og du mener, at du ikke er forpligtet til at udlevere materialet som følge af, at det er offentligt tilgængeligt, skal du være opmærksom på, at oplysningerne skal være gjort tilgængelige på en sådan måde, at det er muligt for den, der har anmodet om sammenstillingen, selv at foretage sammenstillingen på baggrund at de oplysninger, som er offentligt tilgængelige.

3. BETALING

[...]

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Når du udleverer dokumenter elektronisk, skal du være opmærksom på, at udleveringen bør ske som en PDF-fil eller et andet lignende format, som ikke let kan ændres efter udleveringen.

Hvis der er undtaget oplysninger i et dokument, som udleveres, skal du huske at fjerne oplysningerne ved eksempelvis at overstrege de pågældende linjer i dokumentet enten elektronisk eller i hånden. Husk at være opmærksom på, at det ikke må være muligt at se igennem eller at fjerne overstregningerne.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om, at de dokumenter, som De har søgt om aktindsigt i, udleveres til Dem [beskriv hvordan].

[X-myndighed] kan ikke imødekomme dette ønske, da [beskriv hvorfor, eksempelvis hvis det er meget vanskeligt, eller hvis materialet er offentligt tilgængeligt, og beskriv også, hvilken form aktindsigten i stedet meddeles i, eksempelvis at ansøgeren møder op hos myndigheden og får lejlighed til at gennemgå det ønskede materiale dér].

[/eksempel]

Sidst opdateret: 26. november 2013