• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Aktindsigt i dokumentets øvrige indhold

§ 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis

  1. det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33,
  2. det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller
  3. det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold.

Har du vurderet, at en eller flere oplysninger i et dokument kan undtages fra aktindsigt efter OFL §§ 30-33, skal du herefter overveje, om der skal meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Hvis overvejelsen fører til, at du ikke meddeler aktindsigt i et dokuments øvrige indhold, skal du skrive dette i begrundelsen for afgørelsen.

1. UDGANGSPUNKTET

Udgangspunktet efter OFL § 34 er, at du skal meddele aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, hvis de hensyn, der er nævnt i lovens §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af dokumentet.

Bestemmelserne i lovens §§ 30-33 gælder kun oplysninger, og de øvrige dele af dokumentet skal derfor udleveres. Praktisk håndteres dette ved sortmarkering af de dele, der ikke kan gives aktindsigt i (husk at sikre, at overstregningen er dækkende), eller ved at udtage (ekstrahere) oplysningerne fra dokumentet til et særskilt dokument. Anonymisering kan ofte være en nem måde at efterleve bestemmelsen på i praksis. Se mere herom i afsnittet om meroffentlighed efter OFL § 14.

Hvis der eksempelvis hos en myndighed anmodes om aktindsigt i f.eks. en ansøgning fra en borger om en konkret tilladelse, og dette dokument indeholder dels oplysninger af objektiv karakter m.v., som ikke kan undtages fra aktindsigt, dels oplysninger om den pågældende borgers private forhold omfattet af OFL § 30, nr. 1, vil der som udgangspunkt skulle meddeles aktindsigt i den del af dokumentet, der alene indeholder oplysninger af objektiv karakter m.v.

2. UNDTAGELSERNE

Ekstraheringspligten gælder ikke, hvis du vurderer, at meddelelse af aktindsigt i dokumentets øvrige indhold vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33 (nr. 1), hvis det vil indebære, at der gives en klart vildledende information (nr. 2), eller hvis det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold (nr. 3).

Hvis der anmodes om aktindsigt i en konkret persons adoptionssag, vil udlevering af selv offentligt tilgængelige oplysninger fra sagen afsløre oplysninger om vedkommende persons private forhold, eftersom det ville bekræfte over for den, der har anmodet om aktindsigt, at der eksisterer en sådan sag.

Den omstændighed, at ekstraheringspligten alene vil indebære aktindsigt i en meget begrænset del af et dokument, der er omfattet af aktindsigten, kan normalt ikke i sig selv føre til, at hele dokumentet undtages fra aktindsigt.

Når det drejer sig om et "overordentligt omfattende materiale", er det ikke udelukket, at man ved den nærmere fastlæggelse af pligten i lovens § 34 kan foretage en afvejning af forholdet mellem henholdsvis de påkrævede ressourcer til en minutiøs gennemgang af hele materialet og det mulige udbytte heraf for den aktindsigtssøgende.

Du kan overveje at anonymisere materialet, da dette ofte vil være ressourcebesparende og fuldt tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at anonymiseringen er fuldt ud dækkende, dvs. at det heller ikke ud fra sammenhængen er muligt at gennemskue, hvem der er tale om.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

En forvaltningsmyndighed, der efter en konkret vurdering har undtaget et eller flere dokumenter eller dele heraf fra aktindsigt i medfør af lovens §§ 30-33, skal udtrykkeligt underrette den aktindsigtssøgende herom (i begrundelsen for afgørelsen). Dette gælder dog – i overensstemmelse med gældende ret – ikke, hvis underretningen i sig selv vil afsløre forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter lovens §§ 30-33.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

[X-myndigheden] har overvejet, om der er dele af dokumenterne, som skal udleveres til Dem efter reglen i offentlighedslovens § 34.

Det følger af lovens § 34, at hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, 2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold.

Efter en konkret vurdering er det [X-myndighedens] opfattelse, at det resterende indhold i de pågældende dokumenter ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold, idet [kort uddybning], og disse oplysninger udleveres derfor ikke, jf. lovens § 34, nr. 3.

[/eksempel]

Sidst opdateret: 28. november 2013