• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Brevveksling med advokater og andre sagkyndige om retssager

§ 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

4) Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

Du kan meddele afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. OFL § 27, nr. 4, hvis du kan svare JA til, at følgende tre betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om korrespondance med en sagkyndig.
2) Der er tale om korrespondance i forbindelse med en retssag.
3) Der er tale om brevveksling i bestemmelsens forstand.

1. SAGKYNDIG

OFL § 27, nr. 4, handler om korrespondance, der skal bruges i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Bestemmelsen er ikke begrænset til korrespondance med Kammeradvokaten eller andre juridisk sagkyndige. Også sagkyndige udtalelser om f.eks. tekniske, regnskabsmæssige og lægelige forhold vil kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen, så længe der er tale om konkret rådgivning til brug for vedkommende retssag.

Udtrykket ”sagkyndige” omfatter i første række advokater, herunder Kammeradvokaten. Men bestemmelsen antages også at omfatte f.eks. konsulentfirmaer og universitetsansatte.

Udtalelser fra et ministerium vil normalt ikke kunne henføres under bestemmelsen, selv om udtalelsen ligger inden for ministeriets ressort og drejer sig om juridiske tvivlsspørgsmål i forbindelse med en retssag eller overvejelser om, hvorvidt en retssag bør føres. Der gælder dog undtagelser til dette. Udtalelser fra særligt etablerede sagkyndige organer som f.eks. Retslægerådet er omfattet af lovens § 27, nr. 4, ligesom udtalelser fra offentlige myndigheder, der har en særlig faglig ekspertise, kan være omfattet af bestemmelsen. Et eksempel på sidstnævnte er udtalelser fra Justitsministeriets Lovafdeling til andre ministerier om juridiske tvivlsspørgsmål og fra Moderniseringsstyrelsen om personaleretlige spørgsmål.

2. RETSSAG

Med udtrykket retssager sigtes både til sager, der føres for de almindelige domstole, og voldgiftssager. Det er uden betydning, om der er tale om civile sager eller straffesager. Det er en forudsætning for anvendelsen af OFL § 27, nr. 4, at vedkommende forvaltningsmyndighed er eller kan blive part eller biintervenient i rets- eller voldgiftssagen.

Det er også muligt at undtage oplysninger efter OFL § 27, nr. 4, i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt retssag bør føres. Det vil sige, at enhver korrespondance om muligheden for en retssag vil være omfattet af bestemmelsen, uanset at sandsynligheden for et sagsanlæg må betegnes som ringe.

Det antages, at korrespondance med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor dette må underforstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag, vil kunne undtages fra aktindsigt med hjemmel i bestemmelsen. Dette har f.eks. praktisk betydning i forhold til offentlige myndigheders korrespondance med Kammeradvokaten om lovligheden af en bestemt administration mv.

3. BREVVEKSLING

Det er ikke kun den sagkyndige udtalelse, der er omfattet af begrebet brevveksling. Også processkrifter og andre dokumenter, som myndighedens advokat sender til myndigheden, kan undtages fra aktindsigt. Det gælder, selvom dokumenterne har været fremlagt i retten eller i øvrigt er gjort tilgængelige for modparten i retssagen.

På samme måde er også skrivelser og dokumenter fra myndigheden til den sagkyndige omfattet af undtagelsen.

Du skal være opmærksom på, at den aktindsigtssøgende heller ikke har krav på at få oplyst, hvilke dokumenter i sagen, der er stillet til Kammeradvokatens eller den sagkyndiges rådighed, til brug for dennes overvejelser.

Bestemmelsen antages dog ikke at kunne anvendes på modpartens processkrifter i retssagen.

OFL § 27, nr. 4, indeholder i øvrigt ikke nogen tidsmæssig begrænsning. Den omstændighed, at en retssag er afsluttet, eller myndighedens overvejelser er endt med, at der ikke skal føres sag, medfører altså ikke, at korrespondancen bliver undergivet aktindsigt.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at hvis en e-mail eller et andet dokument omfattet af bestemmelsen afgives til udenforstående, vil dokumentet ikke længere kunne undtages fra aktindsigt efter lovens § 27, nr. 4, hvis det må have stået myndigheden klart, at den i forbindelse med afgivelsen har opgivet det beskyttelseshensyn, der ligger bag muligheden for efter bestemmelsen at kunne kommunikere i fortrolighed med f.eks. Kammeradvokaten.

Husk at overveje ekstrahering for så vidt angår de dokumenter, der er omfattet af undtagelserne i lovens § 27, nr. 1-4, jf. §§ 28-29. Husk desuden også altid at overveje meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14.

5. EKSEMPEL TIL BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i […].

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 27, nr. 4, at retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

En række dokumenter [akt nr. xxx] udgør korrespondance mellem Kammeradvokaten og [x-myndigheden] til brug for en verserende civil retssag, hvor [x-myndigheden] er sagsøgt, og akterne er dermed omfattet af bestemmelsen.

På den baggrund meddeles De afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 4.

[Ekstrahering]

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013