• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold

§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold er uden videre undtaget fra aktindsigt. Oplysningerne kan med andre ord undtages, uden at du foretager en konkret vurdering af, om hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår.

Oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter OFL § 30, nr. 1, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Oplysningerne angår en enkeltperson.
2) Oplysningerne angår enkeltpersonens private, herunder økonomiske, forhold.

1. ENKELTPERSONER

Oplysningerne skal vedrøre en enkeltperson og ikke et selskab eller en anden juridisk enhed eller person.

2. VEDRØRER PRIVATE FORHOLD, HERUNDER ØKONOMISKE, FORHOLD

Bestemmelsen omfatter kun oplysninger, der angår privatlivets fred. I den forbindelse må der tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke en betingelse for at undtage oplysninger, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, som oplysningerne angår.

Eksempler på oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen, er oplysninger om race, hudfarve, religion, etnisk og politisk tilhørsforhold, forretningsmæssig tilknytning, seksuelle forhold, helbredsmæssige forhold, strafbare forhold, sociale problemer, CPR-nummer, beskyttede adresser og telefonnummer og eksamenskarakterer. Også oplysninger, der afslører noget om en enkeltpersons privatøkonomi er omfattet, f.eks. oplysninger om at en person modtager boligsikring.

Eksempler på oplysninger, der ikke er omfattet af bestemmelsen, er oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om civil stand, udstedelse af pas, jagttegn, kørekort.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i OFL § 30, nr. 1, så skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. OFL § 34.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller oplysningen - ud fra sammenhængen - kan udledes. Det er også væsentligt at tage hensyn til områdets karakter. Hvis der f.eks. rutinemæssigt indhentes straffeattest i en given sag, bør en oplysning herom undtages fra aktindsigt, også hvis det ikke i den konkrete sag afslører et strafbart forhold, idet der ellers kan sluttes modsætningsvist i sager, hvor der findes strafbare forhold. Se hertil § 34, nr. 1, om adgangen til at undtage oplysninger, der vil prisgive de hensyn, der varetages i § 30, nr. 1.

Ofte kan der med fordel gives en lidt løsere begrundelse:

[eksempel]

I det omfang dokumenterne indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, er disse undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1.

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013