• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Folketingspolitikerregel

§ 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

Du kan meddele afslag på aktindsigt, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Dokumenterne er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer.
2) Udvekslingen er sket i forbindelse med "sager om lovgivning" eller "anden tilsvarende politisk proces".

1. DOKUMENTER, DER ER UDARBEJDET MED HENBLIK PÅ UDVEKSLING MELLEM MINISTRE OG FOLKETINGSMEDLEMMER

Det er alene de dokumenter, der af en forvaltningsmyndighed udarbejdes med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, der er omfattet af bestemmelsen. Et (internt) dokument, der ikke er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, men som udleveres eller i øvrigt indgår i sådanne sager, kan ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Se dog lovens § 33, nr. 5 (opsamlingsreglen).

Hvis et dokument ikke bliver anvendt (udvekslet), indebærer det ikke, at dokumentet herefter falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Afgørende er, om dokumentet er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

Bestemmelsen omfatter også den situation, hvor en embedsmand efter aftale med ministeren og som en praktisk foranstaltning sender dokumenter til et folketingsmedlem.

2. SAGER OM LOVGIVNING

Sager om lovgivning omfatter bl.a. drøftelser mellem en minister og de respektive regeringsordførere om, hvorvidt et lovindgreb skal gennemføres. Dokumenter, der udarbejdes og udveksles i forbindelse med møder mellem en minister og folketingsmedlemmer, herunder medlemmer af oppositionspartierne, om lovforslag vil også være omfattet af bestemmelsen.

Som udgangspunkt kræves, at det lovgivningsprojekt, der f.eks. afholdes et møde om, er af et bestemt, relativt præcist angivet indhold særligt i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. Udtrykket "sager om lovgivning" skal forstås i overensstemmelse med det tilsvarende udtryk i lovens § 20 (lovgivningssager).

3. ANDEN TILSVARENDE POLITISK PROCES

Med udtrykket anden tilsvarende politisk proces sigtes til andre sager om politiske forhandlinger end sager om lovgivning. Det omfatter sager, der kan vise sig at ende med et lovgivningsinitiativ, men hvor der på tidspunktet for behandlingen af aktindsigtsbegæringen ikke kan siges at foreligge et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist indhold. Også sager om politiske forhandlinger, der kan udmønte sig i andre former for generelle politiske initiativer end lovgivning, er omfattet.

Der skal foreligge et politisk projekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold. Bestemmelsen kan ikke anvendes til at undtage dokumenter fra aktindsigt, når det politiske initiativ, der udveksles dokumenter om, er af en mere løs karakter.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med ministres drøftelser med folketingsmedlemmer af administrativ karakter, der ikke vedrører spørgsmålet om forberedelsen eller den videre udvikling af politiske initiativer eller lignende. Et eksempel herpå er det tilfælde, hvor en minister afholder et møde med folketingsmedlemmer for at orientere om en forvaltningsafgørelse, der er eller vil blive truffet af ministeren på baggrund af den gældende lovgivning.

Bestemmelsen kan heller ikke anvendes til at undtage dokumenter, der udveksles mellem ministre og Folketinget og dets udvalg, f.eks. i forhold til interne dokumenter, der af en minister fremsendes til et folketingsudvalg i forbindelse med behandlingen af et lovforslag.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Husk, at et dokument omfattet af OFL § 27, nr. 1-4, som afgives til udenforstående eller anvendes i en anden sammenhæng (sag) end den, hvor det er udarbejdet eller modtaget, ikke længere vil kunne undtages fra aktindsigt, hvis det må have stået myndigheden klart, at myndigheden i forbindelse med afgivelsen eller videreanvendelsen har opgivet det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen.

Husk at overveje ekstrahering for så vidt angår de dokumenter, der er omfattet af undtagelserne i lovens § 27, nr. 1-4, jf. §§ 28-29. Husk desuden også altid at overveje meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i en række dokumenter vedrørende [...].

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 27, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

De pågældende dokumenter, som De har anmodet om aktindsigt i, er udarbejdet og udvekslet mellem [x-ministeren] og en række folketingsmedlemmer (ordførere) i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag [nr. x] om [beskriv indholdet]. Dokumenterne er derfor undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 2.

[Ekstrahering]

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013