• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Forskeres og kunstneres originale idéer m.v.

§ 33. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til:
[…]
4) Forskeres og kunstneres originale idéer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter.

Du kan meddele afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. OFL § 33, nr. 4, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Oplysningerne omhandler forskeres og kunstneres originale idéer (1. led) eller foreløbige forskningsresultater og manuskripter (2. led).
2) Det er efter en konkret vurdering nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til oplysninger om disse forhold, at der ikke gives aktindsigt.

1. FORSKERES OG KUNSTNERES ORIGINALE IDÉER (1. LED)

Ved forskeres og kunstneres originale idéer forstås idéer, der hidrører fra den pågældende forsker eller kunstner

Bestemmelsen angår bl.a. de tilfælde, hvor en kendt problemstilling underkastes en undersøgelse ved anvendelse af en ny original metode, og de tilfælde hvor en kendt metode benyttes overfor en ny og original problemstilling. Den originale idé kan således bestå i fremdragelsen af et hidtil ubenyttet kildemateriale i en offentlig samling eller indsamling af originalt datamateriale.

2. FORELØBIGE FORSKNINGSRESULTATER OG MANUSKRIPTER (2. LED)

Der kan efter bestemmelsen alene undtages foreløbige forskningsresultater og manuskripter. Resultater eller manuskripter, der foreligger i endelig form, er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse kan dog, hvis de har kommerciel betydning, efter omstændighederne undtages efter lovens § 30, nr. 2.

Du må foretage en konkret vurdering af, om der er tale om et foreløbigt forskningsresultat eller manuskript. Det forhold, at et forskningsprojekt er indleveret til et fagtidsskrift med henblik på senere eventuel optagelse, indebærer ikke i sig selv, at der er tale et endeligt projekt. Det vil ofte være naturligt, at myndigheden indhenter en udtalelse fra forskeren eller kunstneren for at få belyst, om forskningsresultatet eller manuskriptet har en foreløbig karakter.

3. VÆSENTLIGE HENSYN

Både 1. og 2. led i OFL § 33, nr. 3, forudsætter, at du foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt, at den pågældende oplysning hemmeligholdes.

Aktindsigt kan (i almindelighed) kun afslås i det tilfælde, hvor du finder, at der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser i lovens § 33, nr. 3, vil lide skade af betydning. I de tilfælde, hvor der foreligger en original idé, et foreløbigt forskningsresultat eller et foreløbigt manuskript, antages der dog at være en formodning for, at indsigt i oplysningerne vil indebære nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade.

Der skal ved den konkrete afvejning i § 33 ikke tages hensyn til aktindsigtsansøgerens individuelle interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Bestemmelsen har bl.a. til formål at beskytte den enkelte forskers og kunstners (fremtidige) karriere ved, at konkurrerende forskere og kunstnere forhindres i at tilegne sig en original idé. Bestemmelsen har endvidere til formål at beskytte den enkelte forskers og kunstners faglige anseelse, som ellers kunne lide skade ved offentliggørelse af et foreløbigt forskningsprojekt eller et foreløbigt kunstnerisk produkt.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i OFL § 33, nr. 4, så skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. OFL § 34.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE (2. LED)

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i det forskningsmateriale, som [x-myndigheden] ligger inde med vedrørende [projektets genstand].

[X-myndigheden] har i den anledning rettet henvendelse til [forskerens navn] med henblik på at få dennes bemærkninger. [Forskerens navn] har blandt andet anført, at [væsentlige bemærkninger fra forskeren].

Det er [x-myndighedens] vurdering, at materialet indeholder foreløbige forskningsresultater, og at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at [forskerens navn] vil lide skade af betydning. [X-myndigheden] har i den forbindelse lagt vægt på, at [nævn 2-3 forhold, som du lægger vægt på]. [X-myndigheden] undtager derfor disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 4.

[Meroffentlighed]
[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013