• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Interne dokumenter

§ 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses
1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående,
2) dokumenter, der efter § 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og
3) dokumenter, der efter § 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.
[…]

Du kan meddele afslag på aktindsigt med henvisning til, at de dokumenter, der søges om aktindsigt i, er interne, jf. OFL § 23, stk. 1, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om et internt dokument.
2) Du har sikret dig, at dokumentet ikke er omfattet af OFL § 26, hvorefter retten til aktindsigt omfatter visse interne dokumenter i endelig form.

1. INTERNE DOKUMENTER

Interne dokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Dokumenterne er inddelt i tre kategorier: De "traditionelle" interne dokumenter (§ 23, stk. 1, nr. 1), interne ministerbetjeningsdokumenter (§ 24, jf. § 23, stk. 1, nr. 2) og visse interne dokumenter, der udveksles mellem KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne (§ 25, jf. § 23, stk. 1, nr. 3).

1.1 De "traditionelle" interne dokumenter - § 23, stk. 1, nr. 1

Bestemmelsen i nr. 1 indebærer - i sammenhæng med bestemmelsen i § 23, stk. 2 - at ethvert dokument, som er udarbejdet af en forvaltningsmyndighed, og som ikke afgives til udenforstående, betragtes som et internt dokument.

Det er ikke en betingelse for at undtage et dokument efter bestemmelsen i nr. 1, at dokumentet indeholder overvejelser af mere foreløbig karakter, eller at dokumentet tilsigter at tjene som grundlag for forvaltningsmyndighedens interne beslutningsproces. I det omfang et dokument imidlertid ikke indeholder sådanne foreløbige overvejelser eller tilsigter at tjene som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces, er der særlig grund for myndigheden til at overveje, om dokumentet kan udleveres i medfør af reglen om meroffentlighed i lovens § 14, stk. 1.

Eksempler på typiske interne dokumenter er udkast til afgørelser og andre breve, talepapirer til brug for ministre ved møder, interne notitser vedrørende f.eks. forslag til ny lovgivning og udtalelser fra ét kontor til et andet kontor inden for samme myndighed.

Et dokument, der afgives til udenforstående, vil som udgangspunkt miste sin interne karakter. Det kan lidt forsimplet siges, at et dokument "afgives", hvis det gøres fysisk tilgængeligt for en udenforstående, og at en "udenforstående" i denne sammenhæng er en privat fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighed, der ikke er en del af den myndighed, der har udarbejdet dokumentet. Du kan læse mere herom i afsnittet om OFL § 23, stk. 2.

1.2 Interne ministerbetjeningsdokumenter - § 24, jf. § 23, stk. 1, nr. 2

Et dokument, der efter OFL § 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, skal også undtages fra aktindsigt som et internt dokument.

Du kan læse mere om, bl.a. hvilken type dokumenter der kan være tale om, i afsnittet om § 24.

1.3 Visse interne dokumenter, der udveksles mellem KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne - § 25, jf. § 23, stk. 1, nr. 3

Et dokument, der efter § 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer, skal også undtages fra aktindsigt som et internt dokument.

Du kan læse mere om, bl.a. hvilken type dokumenter der kan være tale om, i afsnittet om § 25.

2. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på sammenhængen med bestemmelsen i lovens § 23, stk. 2, hvorefter dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde. Det er således ikke i alle tilfælde, hvor et internt dokument afgives til udenforstående, at det mister sin interne karakter.

Du skal også være opmærksom på, at der efter lovens § 26 er adgang til aktindsigt i en række interne dokumenter, der foreligger i endelig form. Det gælder således beslutningsdokumenter, § 13-notater (notatpligten), undersøgelsesrapporter mv., interne cirkulærer og praksisoversigter.

Husk også at overveje, om der efter reglen om meroffentlighed i lovens § 14, stk. 1, skal meddeles aktindsigt på trods af et dokuments interne karakter.

Du skal også være opmærksom på, at retten til aktindsigt i oplysninger i ikke-interne dokumenter skal begrænses, hvis hensynene nævnt i OFL §§ 30-33 gør sig gældende.

3. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har søgt om aktindsigt i […]

[X-myndighed] kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 23, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter lovens § 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 3) dokumenter, der efter lovens § 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.

[X-myndighed] har undtaget en række dokumenter [akt nr. xxx] fra aktindsigt, idet der er tale om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1.

[Ekstrahering]

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013