• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Konkrete personalesager

§ 21.[…]
Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i § 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet.
Stk. 4. I sager som nævnt i stk. 2 skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger i den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v.
Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at retten til aktindsigt i sager, der er omfattet af stk. 2, tillige skal gælde for andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 3 og 4.
Stk. 6. Stk. 1-5 gælder også for institutioner m.v., der i medfør af §§ 3 og 4 er omfattet af loven.

Du kan meddele afslag på aktindsigt efter bestemmelsen i OFL § 21, stk. 2, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om en konkret personalesag.
2) Du har udleveret eventuelle oplysninger af standardmæssig karakter, der er nævnt i OFL § 21, stk. 3, og de oplysninger i den øverste ledelseskontrakt, der er nævnt i OFL § 21, stk. 4.

1. HOVEDREGLEN

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt ikke sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold, jf. OFL § 21, stk. 2. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan gives aktindsigt i en offentlig ansats personalesag.

Du skal være opmærksom på, at der i den forbindelse gælder en særlig regel vedrørende sager om ansættelse og forfremmelse. Den kan du læse mere om i afsnittet, der handler om lovens § 21, stk. 1.

Du skal også være opmærksom på, at sager, der generelt angår personalemæssige spørgsmål, ikke er omfattet af lovens § 21, stk. 2, og denne bestemmelse kan derfor ikke anvendes til at meddele afslag på aktindsigt i disse sager. Hvis der i sådanne generelle sager indgår oplysninger om enkelte ansattes forhold, vil disse oplysninger ikke kunne undtages fra aktindsigt efter lovens § 21. Det skal i stedet overvejes, om oplysningerne kan undtages i medfør af lovens § 33, nr. 5.

2. UNDTAGELSER

Som en første undtagelse gælder i overensstemmelse med lovens almindelige regler, at der skal gives aktindsigt i oplysninger, som er af mere "standardmæssig" karakter, jf. OFL § 21, stk. 3, 1. pkt. Det kan for eksempel være en ansats navn eller uddannelse.

Som en anden undtagelse gælder en særlig regel for chefer, idet der i overensstemmelse med lovens almindelige regler skal gives aktindsigt i oplysninger om visse disciplinære sanktioner, som en chef har modtaget, jf. OFL § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt.

Ved en chef forstås i denne sammenhæng (typisk) en kontorchef og højere. Herudover kan andre, som kan sidestilles med en chef for eksempel som følge af ledelsesbeføjelser, lønforhold mv., også efter en konkret vurdering være omfattet af chefbegrebet. Folketingets Ombudsmand fandt eksempelvis i FOB 2001, side 549 , at en skoleinspektør efter en konkret vurdering var omfattet af chefbegrebet.

Som eksempler på de nævnte disciplinære sanktioner kan for tjenestemænds vedkommende nævnes irettesættelse, bøde, degradering eller afsked og for overenskomstansattes vedkommende ændring af arbejdsopgaver, afskedigelse eller bortvisning af disciplinære grunde.

Tjenstlige tilkendegivelser, henstillinger, påmindelser og lignende, som er givet i anledning af kritisable forhold, men som ikke har ført til disciplinær forfølgning, falder uden for bestemmelsen.

Som en tredje undtagelse skal der gives aktindsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed, jf. lovens § 21, stk. 4. Det betyder, at der godt kan gives aktindsigt i de dele af en leders kontrakt, som beskriver myndighedens overordnede målsætninger og de lønparametre, som der skal lægges vægt på ved fastsættelsen af lederens resultatløn.

3. ORIENTERING AF DEN ANSATTE

Der er ikke pligt til at partshøre en ansat, hvis der i henhold til OFL § 21, stk. 2, søges om aktindsigt i den ansattes personalesag. Derimod skal en ansat snarest underrettes om, at der er søgt om aktindsigt i den pågældendes personalesag. Efter der er truffet afgørelse, skal den ansatte også underrettes om, hvilke oplysninger der er blevet udleveret fra personalesagen, jf. OFL § 41.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at reglen i § 8 om egenacces betyder, at en ansat kan få aktindsigt i sin egen personalesag.

Du skal også være opmærksom på, at resten af offentlighedsloven stadig finder anvendelse. Det betyder, at der selvom der f.eks. umiddelbart skal gives aktindsigt i bestemte oplysninger efter lovens § 21, stk. 3, så kan det være, at én eller flere oplysninger skal undtages fra aktindsigt efter en af lovens andre bestemmelser, for eksempel lovens § 30, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private (herunder økonomiske) forhold.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har søgt om aktindsigt i oplysninger om [x-persons] aktuelle lønforhold.

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 2.

Efter lovens § 21, stk. 3, gælder loven dog i sager som nævnt i stk. 2 for så vidt angår oplysninger om bl.a. lønmæssige forhold.

[X-myndigheden] har nu gennemgået [x-persons] personalesag og kan på baggrund heraf oplyse, at [xxx]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013