• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed

§ 33. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til:
[…]
2) Gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen.

Du kan meddele afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. OFL § 33, nr. 2, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Oplysningerne omhandler gennemførelse af offentlig kontrol eller reguleringsvirksomhed (1. led) eller planlægningsvirksomhed (2. led) eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen (3. led).
2) Det er efter en konkret vurdering nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til oplysninger om forhold som nævnt under punkt 1, at der ikke gives aktindsigt.

1. KONTROL ELLER REGULERINGSVIRKSOMHED (1. LED)

Et eksempel på oplysninger omfattet af bestemmelsen er oplysninger i dokumenter om, at en revisions- eller kontrolvirksomhed vil blive iværksat. Derudover vil oplysninger i dokumenter, der direkte eller indirekte viser noget om myndighedernes efterforsknings- og undersøgelsesmetoder, kunne undtages efter bestemmelsen. Det gælder f.eks. de forskrifter, der nærmere fastsætter retningslinjerne for politiets og toldmyndighedernes fremgangsmåde ved behandlingen af sager om strafbare forhold.

I FOB 1989, side 241 anerkendte ombudsmanden, at den dagældende OFL § 13, stk. 1, nr. 4, kunne anvendes i forhold til de dele af skattemyndighedernes årlige ligningsplan, der afslører, hvilke poster der for det pågældende år vil blive lignet individuelt.

2. OFFENTLIG PLANLÆGNINGSVIRKSOMHED (2. LED)

Som eksempel på oplysninger omfattet af bestemmelsen tænkes på det tilfælde, hvor udlevering af oplysninger eller dokumenter om en sådan planlagt virksomhed (fysisk planlægning) vil skabe urimelige særfordele for enkeltpersoner eller i øvrigt vil kunne modvirke en hensigtsmæssig gennemførelse af de foranstaltninger, planlægningen tager sigte på.

I sager om arealplanlægning vil bestemmelsen navnlig kunne finde anvendelse i den forberedende fase, det vil sige inden udkast til planer fremsættes offentligt. Også andre former for planlægningsvirksomhed end fysisk planlægning anses for omfattet af bestemmelsen, f.eks. anses politisk-økonomisk planlægning også for omfattet.

3. FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL SKATTE- OG AFGIFTS-LOVGIVNINGEN (3. LED)

Bestemmelsens tredje led – påtænkte foranstaltninger inden for skatte- og afgiftslovgivningen – er ikke kommenteret nærmere, hverken i forarbejderne, litteraturen eller praksis.

4. VÆSENTLIGE HENSYN

Både 1., 2. og 3. led i OFL § 33, nr. 2, forudsætter, at du foretager en konkret vurdering af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt at den pågældende oplysning hemmeligholdes.

Det er derfor vigtigt, at du angiver hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslag på aktindsigt.

Aktindsigt kan kun afslås i det tilfælde, hvor du finder, at der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser i § 33, nr. 2 vil lide skade af betydning.

Der skal ved den konkrete afvejning i § 33 ikke tages hensyn til aktindsigtsansøgerens individuelle interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Det primære sigte med offentlighedslovens § 33, nr. 2, er, at man kan undtage oplysninger, hvis det er nødvendigt for at undgå, at borgerne ellers bliver i stand til at unddrage sig kontrollen.

OFL § 33, nr. 2, vil i almindelighed ikke vil kunne begrunde en undtagelse fra aktindsigt, når den offentlige kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed er gennemført.

5. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i OFL § 33, nr. 2, så skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. OFL § 34.

6. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE (2. LED)

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i [x-myndighedens] materiale til brug for forberedelse af [f.eks. en kommuneplan].

Det er [x-myndighedens] vurdering, at oversigten indeholder oplysninger, som vedrører det offentliges planlægningsvirksomhed, herunder oplysninger om [nævn hvilke oplysninger].

Ud fra en konkret vurdering er det [x-myndighedens] opfattelse, at en udlevering af materialet vil medføre en nærliggende fare for, at det offentliges planlægningsvirksomhed vil lide skade af betydning. [X-myndigheden] har i den forbindelse lagt vægt på, at [nævn 2-3 forhold, som du lægger vægt på]. [X-myndigheden] undtager derfor disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 2.

[meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013