• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Lovgivningssager

§ 20. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om lovgivning, herunder bevillingslove, før lovforslag er fremsat for Folketinget.

Offentlighedslovens § 20 om lovgivningssager indeholder en tidsbegrænset undtagelse fra aktindsigt. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt.

De dokumenter mv., der er anmodet om aktindsigt i, kan undtages fra aktindsigt efter lovens § 20, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold (en lovgivningssag).
2) De dokumenter, som der er anmodet om aktindsigt i, indgår i lovgivningssagen.

1. LOVGIVNINGSPROJEKT AF ET BESTEMT, RELATIVT PRÆCIST ANGIVET INDHOLD (EN LOVGIVNINGSSAG)

Bestemmelsen finder alene anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særlig i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. En sag falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde, hvis det er meget usikkert, om den pågældende sag vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. Det er dog ikke en betingelse, at et lovforslag kan forventes fremsat inden for nær fremtid.

Bestemmelsen omfatter sager om udarbejdelse af ny lovgivning, herunder ny bevillingslov, samt konkrete bevillingssager, der forelægges for Folketingets Finansudvalg. Derimod omfatter bestemmelsen ikke sager om fortolkning af allerede gældende lovgivning, sager om udarbejdelse af administrative forskrifter eller sager om vedtagelse af EU-retsakter (forordninger, direktiver mv.).

2. INDGÅR DE DOKUMENTER, SOM DER ER ANMODET OM AKTINDSIGT I, I LOVGIVNINGSSAGEN?

Når du har konstateret, at der foreligger en lovgivningssag i bestemmelsens forstand, opstår spørgsmålet om, hvilke dokumenter der indgår i (eller kan henregnes til) lovgivningssagen.

Det vil bero på en konkret vurdering af såvel sagens som dokumenternes indhold og karakter, hvilke dokumenter der kan henregnes til en lovgivningssag. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt, at dokumentet "vedrører" sagen og har været undergivet administrativ sagsbehandling i den pågældende forvaltningsmyndighed. Dette gælder, uanset om dokumentet er tilvejebragt i forbindelse med lovgivningssagen eller ej. Det er altså ikke en betingelse, at dokumentet skal være tilvejebragt med henblik på det aktuelle lovgivningsprojekt.

Er der f.eks. tale om et lovgivningsprojekt, der er henlagt til et lovforberedende udvalg, vil alt udvalgets materiale være undtaget fra aktindsigt efter OFL § 20.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Bestemmelsen hjemler alene en tidsbegrænset undtagelse fra adgangen til aktindsigt. Efter det tidspunkt, hvor et lovforslag måtte være fremsat, vil der være adgang til aktindsigt i sagens dokumenter efter lovens almindelige regler. Særligt med hensyn til bevillingssager, der forelægges for Folketingets Finansudvalg, skal du være opmærksom på, at loven finder anvendelse, allerede når bevillingsansøgningen er forelagt for finansudvalget, og ikke først fra tidspunktet for fremsættelsen af de bevillingslovforslag, hvori den pågældende bevillingssag indgår. Du kan læse mere om adgangen til aktindsigt i lovgivningssager efter lovens almindelige regler her.

I tilfælde, hvor overvejelserne om et eventuelt lovgivningsinitiativ ikke giver anledning til fremsættelse af lovforslag, indebærer bestemmelsen en (varig) udelukkelse af adgangen til aktindsigt i den pågældende lovgivningssag.

Det er fremhævet i forarbejderne til bestemmelsen, at det vil være naturligt, at en forvaltningsmyndighed (den, der er ansvarlig for det pågældende lovforslag) vælger at meddele meraktindsigt efter lovens § 14, stk. 2, i et udkast til lovforslag, når udkastet er sendt i høring og offentliggjort på Høringsportalen.

Anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning, herunder høring i forbindelse med lovgivning, afgøres efter praksis af det ministerium, under hvis område sagen hører. Det gælder, uanset om lovforslag måtte være fremsat for Folketinget. Aktindsigtsanmodningen skal i givet fald videresendes til det ministerium, der efter det anførte har kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

[…] [X-myndigheden] kan oplyse, at Deres anmodning om aktindsigt vedrører en sag om lovgivning.

En sag om lovgivning er efter offentlighedslovens § 20 ikke omfattet af loven, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Det følger heraf, at der på nuværende tidspunkt ikke er ret til aktindsigt (efter lovens almindelige regler) i dokumenter mv., der indgår i sagen om det kommende lovforslag om [emne]. Det gælder også sagens journalliste.

Det kan i den forbindelse oplyses, at det kommende lovforslag om [emne] forventes fremsat for Folketinget den [dato eller angivelse af tidsrum, f.eks. første halvdel af februar 2014].

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013