• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Meroffentlighed

§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i persondataloven.
Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21.

Du skal altid overveje den såkaldte meroffentlighed efter OFL § 14, når du overvejer at meddele afslag på aktindsigt. I den forbindelse skal du stille dig følgende tre spørgsmål for at anvende bestemmelsen korrekt:

1) Har du husket at overveje meroffentlighed, jf. nedenfor pkt. 1?
2) Er der grundlag for meroffentlighed, jf. nedenfor pkt. 2?
3) Er meroffentlighed udelukket, jf. nedenfor pkt. 3?

1. HAR DU OVERVEJET MEROFFENTLIGHED?

Efter OFL § 14 har du en pligt til af egen drift i alle aktindsigtssager (bortset fra kalendersager) at overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter reglen om meroffentlighed, selv om den pågældende sag eller de pågældende dokumenter eller oplysninger formelt kan undtages fra aktindsigt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du alene er forpligtet til af egen drift at overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter reglen om meroffentlighed, men du er ikke forpligtet til rent faktisk at give aktindsigt.

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at forvaltningsmyndighederne - som efter gældende ret - efter eget skøn f.eks. kan gennemføre aktindsigten på anden måde eller i anden form, end loven forpligter til. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en myndighed - efter et princip svarende til lovens § 14 - efter anmodning fra den aktindsigtssøgende bør foretage en anonymisering af oplysninger omfattet af lovens §§ 30-33, i det omfang anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndighedens ressourcer. Det er en betingelse, at en eventuel anonymisering er tilstrækkelig effektiv.

2. ER DER GRUNDLAG FOR MEROFFENTLIGHED?

Ved vurderingen af, om der skal gives meraktindsigt efter lovens § 14, stk. 1, skal du ved et konkret skøn foretage en afvejning mellem de relevante modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i den pågældende sag eller de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn.

Meroffentlighedsreglens betydning for pressen må i øvrigt antages at indebære, at myndighederne ved afvejningen af, om der bør gives aktindsigt som meroffentlighed til pressen, bør tage særligt hensyn til pressens mulighed for at kunne belyse spørgsmål, som har almen interesse, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 751.

Du skal være opmærksom på, at reglen om meroffentlighed i praksis har begrænset betydning i forhold til oplysninger omfattet af lovens §§ 30-33. Meroffentlighed har størst praktisk betydning i forhold til dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt, jf. herom nedenfor pkt. 2.1.

2.1 Dokumenter og oplysninger (OFL §§ 23-35), jf. OFL § 14, stk. 1, 1 pkt.

Hvis du efter en konkret vurdering finder, at der ikke foreligger en reel og saglig begrundelse for at undtage et internt arbejdsdokument, jf. OFL §§ 23-25, fra aktindsigt – f.eks. fordi dokumentet ikke indeholder overvejelser af mere foreløbig karakter eller i øvrigt ikke tjener som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces – bør du i almindelighed give aktindsigt i dokumentet efter reglen om meroffentlighed.

Såfremt du har undtaget oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i OFL §§ 30-33, vil dette i almindelighed indebære, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter reglen om meroffentlighed, da sådanne oplysninger normalt også vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27.

2.2 Sager (OFL §§ 19-21), jf. OFL § 14, stk. 2

Du skal være opmærksom på, at når du skal vurdere, om der skal gives meraktindsigt i en sag, der umiddelbart er undtaget fra aktindsigt efter OFL §§ 19-21, er du ikke forpligtet til at gennemgå samtlige sagens dokumenter og oplysninger. I stedet skal du foretage en mere samlet og overordnet vurdering af, om der bør meddeles aktindsigt i sagens dokumenter og oplysninger. Det indebærer, at du skal foretage en mere generel vurdering af, om de hensyn, der begrunder undtagelsen af den pågældende sagstype fra retten til aktindsigt, kan antages at gælde på det tidspunkt, hvor anmodningen om aktindsigt modtages.

Du skal være opmærksom på, at reglen om meroffentlighed efter lovens § 14, stk. 2, ikke gælder for kalendersager, jf. lovens § 22, og at det formentlig alene vil have en praktisk betydning i forhold til sager omfattet af OFL § 20 (lovgivningssager) samt straffesager, der vedrører juridiske personer.

3. ER MEROFFENTLIGHED UDELUKKET?

Selv om der skulle være grundlag for meroffentlighed, fordi der ikke foreligger noget reelt og sagligt behov for at undtage den pågældende sag eller de pågældende dokumenter eller oplysninger fra aktindsigt, kan muligheden for meroffentlighed være udelukket.

For det første kan der ikke gives meroffentlighed, hvis dette vil være i strid med regler om tavshedspligt, jf. OFL § 14, stk. 1, 2. pkt. Dette indebærer, at du som udgangspunkt ikke som led i reglen om meroffentlighed kan videregive oplysninger omfattet af tavshedspligten i straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, samt oplysninger omfattet af særlige tavshedspligtsbestemmelser, der måtte være fastsat på det enkelte lovområde. Du kan læse mere om tavshedspligt her.

Du vil dog – uanset at en oplysning er omfattet af en særlig tavshedspligtbestemmelse – kunne give meroffentlighed, hvis den pågældende tavshedspligtbestemmelse varetager hensynet til en offentlig interesse, som myndigheden selv kan råde over. Dette kan f.eks. tænkes at være tilfældet, hvis en særlig tavshedspligtbestemmelse varetager hensynet til den (særlige) interne beslutningsproces i en forvaltningsmyndighed. Du vil ligeledes kunne give meroffentlighed i tavshedsbelagte oplysninger, hvis de pågældende oplysninger er tilstrækkeligt effektivt anonymiserede, dvs. at du har sikret dig, at den pågældende person ikke vil kunne genkendes, jf. herom Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 703 ff.

For det andet kan der ikke gives meroffentlighed, hvis dette vil være i strid med regler i persondataloven, jf. OFL § 14, stk. 1, 2. pkt. Dette indebærer, at du som udgangspunkt ikke som led i reglen om meroffentlighed kan videregive fortrolige oplysninger (der behandles elektronisk) omfattet af persondatalovens §§ 6-8.

Du vil dog kunne give meroffentlighed i oplysninger omfattet af persondatalovens §§ 6-8, hvis de pågældende oplysninger er tilstrækkelig effektivt anonymiserede, eller hvis der er givet udtrykkeligt samtykke.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at der er pligt til at overveje meraktindsigt. Du skal også være opmærksom på, at du ikke kommer til at udlevere noget, der er underlagt tavshedspligt, når du giver meraktindsigt. Man må gerne give afslag på meraktindsigt med en standardlignende begrundelse, jf. pkt. 5 nedenfor, så længe man bare husker at foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

Dokumenter (og oplysninger):

[eksempel]

[X-myndigheden] har overvejet, om det interne dokument burde udleveres til Dem efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 1. [Myndigheden] har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. [Myndigheden] har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere det pågældende dokument.

[/eksempel]

Sager:

[eksempel]

[X-myndigheden] har overvejet, om De burde meddeles aktindsigt i sagen efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 2. [Myndigheden] har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Der er herved lagt vægt på hensynet bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 20 (beskyttelsen af den interne og politiske beslutningsproces).

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. september 2017