• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Ministerbetjeningsreglen

§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:
1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.
2) Forskellige ministerier.
Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1.
Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke
1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed,
2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og
3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver.


Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles som led i ministerbetjening, er undtaget fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24, stk. 1. Denne regel finder anvendelse, hvis du kan svare JA til, at følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De interne dokumenter mv. udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.
2) De pågældende dokumenter mv. udveksles mellem de forvaltningsmyndigheder, der er omfattet af bestemmelsen.
3) Der er ikke tale om en sag om en konkret forvaltningsafgørelse, om indgåelse af kontrakter eller om udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver.

1. HOVEDREGLEN

Ministerbetjeningsreglen har både til formål at beskytte den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter mv. udveksles i forbindelse med ministerbetjening, og at beskytte de offentligt ansattes adgang til på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre.

Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier, sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.

Det vil uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket om f.eks. at undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret "bestilling" fra ministeren. Ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand mv., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor.

Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger.

Som eksempel på dokumenter, der vil være omfattet af lovens § 24, stk. 1, nr. 1, kan nævnes de tilfælde, hvor en underordnet myndighed til brug for vedkommende minister udarbejder et lovudkast eller et udkast til besvarelse af et folketingsspørgsmål. Som eksempel på dokumenter, der vil være omfattet af lovens § 24, stk. 1, nr. 2, kan nævnes det tilfælde, hvor notater, redegørelser og udtalelser udveksles mellem ministerier og mellem underordnede myndigheder i forbindelse med udarbejdelse af udkast til regeringsinitiativer som f.eks. nye handlingsplaner. En række yderligere eksempler er opregnet i lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 4.14.4.3.

Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse på udveksling af dokumenter mellem følgende forvaltningsmyndigheder: a) to ministeriers departementer, b) et ministeriums departement og en myndighed underordnet det pågældende ministerium, c) myndigheder (f.eks. to styrelser) underordnet det samme ministerium, d) et ministeriums departement og en myndighed underordnet et andet ministerium (f.eks. et andet departements underliggende styrelse), samt e) myndigheder (f.eks. to styrelser), der er underordnet hvert sit ministerium.

Bestemmelsen i lovens § 24, stk. 1, skal fortolkes og anvendes restriktivt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal du lægge vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes "den politiske" ministerbetjening.

2. UNDTAGELSERNE

Reglerne om ekstrahering i OFL §§ 28 og 29 har forrang i forhold til ministerbetjeningsreglen i lovens § 24, stk. 1, jf. stk. 2. Det betyder, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, oplysninger om eksterne faglige vurderinger samt om interne faglige vurderinger i endelig form vil skulle ekstraheres efter de almindelige regler herom, selv om disse oplysninger findes i et "ministerbetjeningsdokument", som er omfattet af § 24, stk. 1.

Ministerbetjeningsreglen i lovens § 24, stk. 1, omfatter alene de tilfælde, hvor politiske interesser i praksis gør sig gældende, og reglen kan derfor ikke anvendes i forhold til sager om konkrete forvaltningsafgørelser, indgåelse af kontrakter og udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver, jf. bestemmelsens stk. 3. Ministerbetjeningsreglen kan derfor ikke anvendes i disse sager, selv om en minister har eller må forventes at få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag mv. Dokumenter eller oplysninger af denne karakter kan dog være undtaget fra aktindsigt efter andre bestemmelser i loven, herunder lovens § 33, nr. 1-3.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at OFL § 24, stk. 1, kun beskytter udvekslingen af interne dokumenter og oplysninger. Dokumenter og oplysninger, som i en anden sammenhæng (af andre grunde end som led i ministerbetjening) har været afgivet til f.eks. en anden forvaltningsmyndighed, kan ikke med henvisning til § 24, stk. 1, undtages fra aktindsigt, blot fordi de også senere udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Der vil i alle tilfælde skulle meddeles aktindsigt i de pågældende (eksterne) dokumenter og oplysninger efter offentlighedslovens almindelige regler.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

En række dokumenter [akt nr. xxx] er udvekslet mellem [x-myndigheden] og x-styrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag [nr. xxx om ændring af xxx].

[X-myndigheden] har undtaget disse dokumenter fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.

[Ekstrahering]

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 27. november 2013