• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser

§ 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Du kan afslå at meddele aktindsigt, jf. OFL § 27, nr. 5, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Oplysningerne er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter.
2) Det er meningen, at materialet (statistikken) efter bearbejdning skal offentliggøres.

1. MATERIALE DER TILVEJEBRINGES SOM GRUNDLAG FOR UDARBEJDELSE AF OFFENTLIG STATISTIK ELLER VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER

Forudsætningen for at undtage oplysninger fra aktindsigt efter OFL § 27, nr. 5, er, at de pågældende oplysninger rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter, og at det er meningen, at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres.

Det er alene det underliggende materiale, der har været benyttet ved udarbejdelsen af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, som kan undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Derimod kan den bearbejdede statistik eller videnskabelige undersøgelse – der i reglen vil fremtræde i anonymiseret form – ikke undtages.

Det er i øvrigt uden betydning for bestemmelsens anvendelighed, om det pågældende (underliggende) materiale hidrører fra andre offentlige myndigheder (eventuelt myndigheden selv) eller fra private.

2. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at det blotte forhold, at dokumenter og oplysninger bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, ikke bringer materialet ind under lovens § 27, nr. 5. Bestemmelsen gælder alene for materiale, som indsamles til brug for statistik eller videnskabelige rapporter.

Husk at overveje, om miljøoplysningsloven finder anvendelse, da der ofte vil være tale om miljøoplysninger i medfør af denne lovs brede miljøbegreb. Du kan læse mere om miljøoplysningsloven her.

3. EKSEMPEL TIL BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i [...].

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 27, nr. 5, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Det pågældende materiale, som De har anmodet om aktindsigt i, er tilvejebragt som led i udarbejdelse af statistikken for [emne], som [x-myndigheden] publicerer hvert år som led i [myndighedens] opgaver efter [beskriv].

På den baggrund meddeles De afslag på aktindsigt i materialet, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 5. Den endeligt offentliggjorte statistik for [2013] vedlægges til Deres orientering.

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013