• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Sager om ansættelse eller forfremmelse

§ 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste.
[…]

Du kan meddele afslag på aktindsigt efter bestemmelsen i OFL § 21, stk. 1, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om en ansættelses- eller forfremmelsessag (og således ikke en konkret personalesag).
2) Sagen angår ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste.

1. BESTEMMELSENS NÆRMERE INDHOLD

Sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste er undtaget fra aktindsigt, jf. OFL § 21, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter alle former for ansættelser i den offentlige forvaltning, herunder overenskomstansatte og tjenestemænd. Det gælder også midlertidig ansættelse eller deltidsansættelse. Bestemmelsen omfatter eksempelvis også sager om udpegning af medlemmer til offentlige udvalg. Udtrykket "ansættelse" skal således fortolkes bredt.

I FOB 2006, side 514 fandt ombudsmanden, at Udenrigsministeriet havde været berettiget til at afslå aktindsigt i oplysninger om hvilke personer der havde søgt om at blive eksportforberedelseskonsulent for Danmarks Eksportråd. Efter ombudsmandens vurdering burde afvisningen dog være sket med henvisning til, at der var tale om en ansættelse i det offentlige tjeneste, hvorfor de ønskede oplysninger var undtaget i medfør af den dagældende OFL § 2, stk. 2, 1. pkt.

For at kunne anvende undtagelsesbestemmelsen er det et krav, at ansættelse eller forfremmelse sker i det offentliges tjeneste, og at der ved ansættelsen etableres et tjenesteforhold mellem den ansatte og forvaltningsmyndigheden. Når der eksempelvis antages advokater til at være offentlige forsvarere, etableres der ikke et sådant tjenesteforhold.

Når undtagelsesbestemmelsen i lovens § 21, stk. 1, finder anvendelse, betyder det, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen om ansættelse eller forfremmelse er undtaget fra aktindsigt (uanset det nærmere indhold af disse dokumenter og oplysninger). I det omfang ansættelses- eller forfremmelsessagens dokumenter udlånes til brug ved behandlingen af en sag, der ikke i sig selv er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, vil de pågældende dokumenter i denne sag være omfattet af lovens almindelige regler om aktindsigt.

Undtagelsesbestemmelsen i lovens § 21, stk. 1, gælder kun for de dokumenter, der vedrører ansættelses- eller forfremmelsessagen. For de personer, der faktisk bliver ansat eller forfremmet, vil der også være dokumenter om det løbende ansættelsesforhold (suspension, afskedigelse, barselsorlov, ferie mv.), men disse dokumenter, der således indgår i de konkrete personalesager, er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, men oplysningerne heri kan delvis undtages fra aktindsigt efter OFL § 21, stk. 2 (sammenholdt med stk. 3 og 4). Du kan læse mere om aktindsigt i konkrete personalesager i afsnittet om lovens § 21, stk. 2.

2. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Da ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste har karakter af afgørelser i forvaltningslovens forstand, vil lovens § 13 om notatpligt finde anvendelse, og den, der har søgt om ansættelse eller forfremmelse, vil efter lovens § 8 kunne få indsigt i notatet i forhold til oplysninger om den pågældende selv (egenacces).

Du skal i den forbindelse også være opmærksom på reglen i forvaltningslovens § 9, stk. 3, om partens aktindsigt i disse sager, ligesom der gælder en særlig regel i tjenestemandslovens § 5, stk. 3, der giver den, der har søgt om en tjenestemandstilling, krav på at få en liste med alle ansøgere mv.

3. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har søgt om aktindsigt i [xxx].

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 1.

På den baggrund meddeles De afslag på aktindsigt.

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013