• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Udenrigspolitiske interesser m.v.

§ 32. Retten til aktindsigt kan af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, begrænses i det omfang, fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende.

Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Du kan meddele afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. OFL § 32, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Oplysningerne omhandler rigets udenrigspolitiske interesser m.v.
2) Oplysningerne om rigets udenrigspolitiske interesser m.v. er omfattet af EU-retlige eller folkeretlige fortrolighedsforpligtelser eller lignende (stk. 1), eller oplysningerne er efter en konkret vurdering af væsentlig betydning for rigets udenrigspolitiske interesser m.v. (stk. 2).

1. RIGETS UDENRIGSPOLITISKE INTERESSER M.V.

Beskyttelsesinteressen i OFL § 32 er hensynet til rigets forhold udadtil. For både OFL § 32, stk. 1 og stk. 2, gælder, at bestemmelsen kun finder anvendelse i forhold til oplysninger om rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Som eksempel kan nævnes oplysninger og dokumenter, der vedrører den interne danske forberedelse af forhandlinger med andre lande og i internationale organisationer.

2. EU-RETLIGE ELLER FOLKERETLIGE FORTROLIGHEDSFORPLIGTELSER (STK. 1)

Oplysninger om rigets udenrigspolitiske interesser m.v., der er omfattet af EU-retlige eller folkeretlige fortrolighedsforpligtelser eller lignende, er uden videre undtaget fra aktindsigt. Oplysningerne kan med andre ord undtages, uden at du foretager en konkret vurdering af, om oplysningerne er af væsentlig betydning for Danmarks udenrigspolitiske interesser m.v.

Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det direkte fremgår af en EU-forordning, at der gælder tavshedspligt i forhold til bestemte typer af oplysninger eller dokumenter. Et andet eksempel kan være, hvis de pågældende oplysninger eller dokumenter er omfattet af interne tavshedsforskrifter i EU, herunder forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europaparlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Et tredje eksempel kan være, hvis det følger af traktatbestemmelser, folkeretlige retssædvaner eller fast international praksis, at Danmark er forpligtet til at hemmeligholde bestemte oplysninger og dokumenter.

I FOB 1996, side 270 havde en avis klaget over Udenrigsministeriets afslag på en ansøgning om aktindsigt i dokumenter angående en serbisk advokat, som havde været ministeriets advokatforbindelse. Ministeriet havde tilbageholdt dokumenterne med henvisning til, at oplysningerne heri var fremkommet "i tillid til den folkeretlige kutyme for diplomaters virke om diskretion". Dette hensyn anså ombudsmanden for beskyttet i den dagældende OFL § 13, stk. 1, nr. 2, og ombudsmanden mente derfor ikke, at der var grundlag for at kritisere ministeriet i forbindelse med denne del af klagen.

Det er en forudsætning, at du i det enkelte tilfælde oplyser den, der anmoder om aktindsigt, om, hvilke EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser, du mener, begrænser retten til aktindsigt.

Husk, at såfremt oplysningerne allerede er gjort offentligt tilgængelige af den pågældende internationale organisation eller det pågældende fremmede land, så kan oplysningerne ikke undtages.

Du vil normalt skulle indhente en udtalelse fra vedkommende internationale organisation eller fremmede land med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres.

3. KONKRET VÆSENTLIGHEDSVURDERING (STK. 2)

OFL § 32, stk. 2, forudsætter – i modsætning til stk. 1 – at du foretager en konkret vurdering af, om oplysningerne nu også er af væsentlig betydning for rigets udenrigspolitiske interesser m.v. For at undtage oplysninger efter bestemmelsen er det altså ikke tilstrækkeligt, at du blot konstaterer eller blot i mere generelle vendinger forklarer, at oplysningerne vedrører Danmarks udenrigspolitiske interesser m.v.

Det er derfor vigtigt, at du angiver hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslag på aktindsigt.

Aktindsigt kan kun afslås i det tilfælde, hvor du finder, at der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser (rigets udenrigspolitiske interesser m.v.) vil lide skade af betydning.

Der skal ved den konkrete afvejning i OFL § 32 ikke tages hensyn til aktindsigtsansøgerens individuelle interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Omfattet af bestemmelsen er tilfælde, hvor navnlig ministerier indbyrdes udveksler dokumenter og oplysninger i forbindelse med sager, der har udenrigspolitisk karakter. Det kan eksempelvis være Udenrigsministeriets videresendelse til Statsministeriet af indberetninger, som Udenrigsministeriet har modtaget fra de danske ambassader i anledning af en konkret sag af international karakter.

Bestemmelsen omfatter desuden oplysninger og dokumenter, der vedrører den interne danske forberedelse af forhandlinger med andre lande og i internationale organisationer, f.eks. instruktioner til de danske forhandlere i forbindelse med forslag til regler, indberetninger fra de danske repræsentationer og notater m.v., der sendes til Europaudvalget til brug for lukkede møder i udvalget.

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i OFL § 30, nr. 1, så skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. OFL § 34. Husk desuden også altid at overveje meroffentlighed efter OFL § 14.

5. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE (STK. 2)

[eksempel]

De har anmodet om aktindsigt i det materiale, som [x-myndigheden] har udarbejdet som forberedelse til forhandlingerne med [f.eks. Sverige eller EU] i forbindelse med [projektets genstand].

Det er [x-myndighedens] vurdering, at der i dette materiale findes oplysninger om Danmarks udenrigspolitiske interesser m.v., og at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende fare for, at disse interesser vil lide skade af betydning. [X-myndigheden] har i den forbindelse vægt på, at [nævn 2-3 forhold, som du lægger vægt på]. [X-myndigheden] undtager derfor disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 32, stk. 2.

[Meroffentlighed]

[/eksempel]

Sidst opdateret: 26. november 2013