Q: Finder den nye offentlighedslov anvendelse for de aktindsigtssager, som ikke er afsluttede den 1. januar 2014?

Ja. Anmodninger om aktindsigt, som er indgivet før den nye offentlighedslovs ikrafttræden den 1. januar 2014, men som ikke er færdigbehandlede, skal afgøres efter den nye offentlighedslov, jf. OFL § 42, stk. 2. Dette indebærer bl.a., at sager, dokumenter og oplysninger alene kan undtages fra aktindsigt, hvis dette følger af lovens §§ 19-33 eller § 35.

Hvis en afgørelse om aktindsigt er truffet inden lovens ikrafttræden, men først påklages efter lovens ikrafttræden, skal klagen afgøres efter de tidligere gældende regler. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en klage indgives inden lovens ikrafttræden, men endnu ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden. Klageren vil i dette tilfælde ved at fremsætte en ny anmodning efter lovens ikrafttræden kunne få sin ret til aktindsigt bedømt efter de nye regler.

Sidst opdateret: 27. november 2013