Lovgivningssager

Q1: Hvilke sager er lovgivningssager i offentlighedslovens forstand?

Der er alene tale om en lovgivningssag, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særlig i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. En sag falder uden for anvendelsesområdet for OFL § 20, hvis det er ganske usikkert, om den pågældende sag vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag.

Q2: Er der tale om en lovgivningssag, selv om overvejelser om lovgivning er på et meget tidligt stadie?

Ja, hvis der i øvrigt er tale om en lovgivningssag efter de kriterier, der er nævnt ovenfor under Q1.

Det er ikke en betingelse, at et lovforslag kan forventes fremsat inden for nær fremtid, hvilket skyldes, at behandlingen af centraladministrationens sager om udarbejdelse - eller overvejelser om udarbejdelse - af lovgivningsinitiativer efter omstændighederne kan strække sig over en længere periode, og det hensyn, der ligger bag bestemmelsen (beskyttelsen af den politiske beslutningsproces), gør sig også gældende i tilfælde, hvor det tager lang tid at færdiggøre overvejelserne og eventuelt udarbejde lovgivningsinitiatiativet. Det afgørende i disse tilfælde vil være den "målrettede" virksomhed.

Q3: Er sager om lovforslag til gennemførelse af EU-direktiver lovgivningssager i lovens forstand?

Ja, det er alene sager vedrørende vedtagelse af EU-retsakter, der ikke er omfattet af begrebet "sager om lovgivning" i lovens § 20. Med hensyn til EU-sager skal du dog være opmærksom på undtagelsesbestemmelsen i lovens § 32.

Q4: Er finansloven også en lovgivningssag i lovens forstand?

Ja. Det betyder, at de dokumenter (f.eks. aftaler) mv., der kan henregnes til sagen om finansloven, kan undtages fra aktindsigt efter lovens § 20 frem til tidspunktet for lovforslagets fremsættelse for Folketinget.

Q5: Hvilke dokumenter kan henregnes til en lovgivningssag?

Det vil bero på en konkret vurdering af såvel sagens som dokumenternes indhold og karakter, hvilke dokumenter der kan henregnes til en lovgivningssag. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at dokumentet "vedrører" sagen og har været undergivet administrativ sagsbehandling i den pågældende forvaltningsmyndighed. Det gælder, uanset om det pågældende dokument er tilvejebragt i forbindelse med den pågældende lovgivningssag eller ej.

Q6: Hvem har kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt i dokumenter, der indgår i en lovgivningssag?

Anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning, herunder høring i forbindelse med lovgivning, afgøres efter praksis af det ministerium, under hvis område sagen hører. Det gælder, uanset om lovforslag måtte være fremsat for Folketinget. Aktindsigtsanmodningen skal i givet fald videresendes til det ministerium, der efter det anførte har kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt.

Sidst opdateret: 27. november 2013