Q: Kan man afslå en anmodning om aktindsigt i materiale, der er udvekslet som led i ministerbetjening (ministerbetjeningsreglen)?

Ja, men du skal i det enkelte tilfælde konkret vurdere, om betingelserne i OFL § 24, stk. 1, er opfyldt. Det er alene interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, der kan undtages fra aktindsigt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at reglerne om ekstrahering i lovens §§ 28 og 29 har forrang, og at ministerbetjeningsreglen ikke kan anvendes i forhold til sager om konkrete forvaltningsafgørelser, indgåelse af kontrakter og udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver, jf. lovens § 24, stk. 2 og 3.

Ministerbetjeningsreglen i lovens § 24, stk. 1, skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal du lægge vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt.

Sidst opdateret: 6. november 2013