Personalesager

Q1: Hvad betyder det, når det står i loven, at der kan gives aktindsigt i oplysninger om disciplinære sanktioner, som er tildelt en chef, og som er en advarsel eller derover?

Ved en chef forstås i denne sammenhæng en kontorchef og højere. Herudover kan andre, som kan sidestilles med cheferne for eksempel som følge af ledelsesbeføjelser, lønforhold mv., også efter en konkret vurdering være omfattet af chefbegrebet.

Som eksempler på de nævnte disciplinære sanktioner kan for tjenestemænds vedkommende nævnes irettesættelse, bøde, degradering eller afsked og for overenskomstansattes vedkommende ændring af arbejdsopgaver, afskedigelse eller bortvisning af disciplinære grunde.

Tjenstlige tilkendegivelser, henstillinger, påmindelser og lignende, som er givet i anledning af kritisable forhold, men som ikke har ført til disciplinær forfølgning, falder uden for bestemmelsen.

Q2: Hvad betyder det, at der i konkrete personalesager gælder en ret til egenacces?

At der gælder en ret til egenacces betyder i personalesager, at en ansat godt kan få aktindsigt i sin egen personalesag, jf. OFL § 8. Det gælder også for de eventuelle notater, som der måtte være skrevet og lagt på sagen i henhold til reglen om notatpligt i lovens § 13.

Q3: Hvilke overordnede prioriteringer henvises der til i OFL § 21, stk. 4?

Når det i OFL § 21, stk. 4, angives, at der kan gives aktindsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer ved en myndighed, betyder det, at der godt kan gives aktindsigt i de dele af en leders kontrakt, som beskriver myndighedens overordnede målsætninger og de lønparametre, som der skal lægges vægt på ved fastsættelsen af lederens resultatløn.

Q4: Gælder lovens § 21 også for tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår?

Ja. OFL § 21 omfatter alle former for ansættelse i den offentlige forvaltning. Det vil sige både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Q5: Skal der altid gives aktindsigt, hvis et forhold hører under en af undtagelserne til § 21?

Nej. Resten af offentlighedsloven finder stadig anvendelse, og det kan derfor være, at et dokument eller en oplysning skal undtages fra aktindsigt efter en af lovens andre bestemmelser, f.eks. i det tilfælde hvor der anmodes aktindsigt i oplysninger om enkeltpersoners private (herunder økonomiske) forhold, jf. lovens § 30, nr. 1.

Q6: Kan der gives aktindsigt i en anden persons jobansøgning?

Nej. Det følger af lovens § 21, stk. 1, at man ikke kan få aktindsigt i sager om ansættelse i den offentlige forvaltning. Der gælder dog en særlig regel i tjenestemandslovens § 5, stk. 3, hvorefter tjenestemænd efter nærmere omstændigheder kan få udleveret en liste med blandt andet navnene på dem, der har ansøgt om en bestemt stilling.

Q7: Kan man få aktindsigt i et notat, som er udarbejdet om ens egen forfremmelse?

Ja. En beslutning om at forfremme eller ikke forfremme en medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at man vil kunne få aktindsigt i i hvert fald dele af notatet efter reglerne om egenacces i lovens § 8.

Sidst opdateret: 27. november 2013