Q: Kan man afslå en anmodning om aktindsigt på grund af et stort ressourceforbrug?

Ja. Selv om identifikationskravet er opfyldt, kan anmodningen om aktindsigt som udgangspunkt afslås, hvis behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. OFL § 9, stk. 2, nr. 1.

Det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvenddiggøre et - i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde - uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug ved behandlingen af anmodningen. Du kan i denne vurdering lægge vægt på dels sagernes eller dokumenternes antal, dels om aktindsigtsanmodningen på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle.

Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug forbundet med behandlingen af anmodningen må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage) I det samlede tidsforbrug skal du medregne både fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne og myndighedens vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri.

Der gælder tre modifikationer hertil. For det første kan anmodningen ikke afslås, hvis det uforholdsmæssige tidsforbrug skyldes manglende behørig journalisering af dokumenter. Anmodningen kan for det andet heller ikke afslås, hvis den aktindsigtssøgende godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, f.eks. hvis anmodningen er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut. For det tredje bør du normalt indgå i en dialog med den aktindsigtssøgende og bede den pågældende om at afgrænse og konkretisere, hvad det nærmere er, den pågældende interesserer sig for, før du giver afslag på aktindsigt.

Sidst opdateret: 27. november 2013