Straffesager

Q1: Hvad er omfattet af sager om fuldbyrdelse af straffedomme?

Omfattet er eksempelvis sager om prøveløsladelse, udsættelse af strafafsoning, udgangstilladelse og ikendelse af disciplinærstraffe.

Q2: Gælder hovedreglen om, at der ikke kan gives aktindsigt i sager inden for strafferetsplejen også for juridiske personer?

Ja. OFL § 19, stk. 1 gælder både for juridiske personer, for eksempel aktie- og anpartsselskaber, og for enkeltpersoner. Bestemmelsen gælder også for enkeltmandsejede virksomheder.

Q3: Hvad er den konkrete virkning af, at en sag er omfattet af hovedreglen i lovens § 19, stk. 1?

Retsvirkningen af, at en sag er undtaget fra aktindsigt efter lovens § 19, stk. 1 er, at hele sagen, det vil sige både dokumenter og oplysninger, er undtaget fra aktindsigt. Dette gælder, selvom der er dokumenter eller oplysninger i sagen, som ville kunne have været undergivet aktindsigt, hvis de havde foreligget i en anden sammenhæng.

Q4: Gælder reglen om meroffentlighed også i straffesager?

Ja. Selv om der som udgangspunkt ikke kan gives aktindsigt i sager inden for strafferetsplejen, jf. lovens § 19, stk. 1, er det fremhævet i de specielle bemærkninger til lovforslagets § 19, at der i praksis vil kunne gives en vis begrænset indsigt i sager om strafferetlig forfølgning af juridiske personer. Det kan for eksempel være oplysninger om en juridisk persons identitet, ligesom der også kan gives indsigt i, hvilken lovovertrædelse sagen angår.

Sidst opdateret: 27. november 2013