EU-dokumenter og internationale dokumenter

1. ADGANG TIL EU-DOKUMENTER OG INTERNATIONALE DOKUMENTER

OFL § 32 bestemmer, at retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv. Nedenfor sondres mellem dokumenter, der hidrører fra en EU-institution og andre internationale dokumenter.

2. EU-DOKUMENTER

Ifølge lovens § 32, stk. 1, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, fortrolighed følger af EU-retlige forpligtelser. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en EU-forordning bestemmer, at bestemte typer af oplysninger eller dokumenter er undergivet tavshedspligt.

Endvidere kan bestemmelsen begrunde en begrænsning i retten til aktindsigt, hvis de pågældende oplysninger eller dokumenter er omfattet af interne tavshedsforskrifter i EU, herunder forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Ifølge artikel 5 i denne forordning skal medlemsstaterne rådføre sig med den pågældende EU-institution, når der fremsættes begæring om aktindsigt i et dokument i en medlemsstats besiddelse, der hidrører fra EU-institutionen, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres. I praksis foregår dette ved, at den forvaltningsmyndighed, der behandler aktindsigtsanmodningen, kontakter den relevante EU-institution, eventuelt via Udenrigsministeriet, med henblik på at afklare, om et EU-dokument er underlagt fortrolighed. I praksis er udgangspunktet, at den danske myndighed respekterer EU-institutionens svar.

Visse EU-dokumenter vil som hovedregel altid være undtaget fra retten til aktindsigt. Det gælder eksempelvis oplysninger og dokumenter i verserende sager om statsstøtte samt traktatbrudssøgsmål, hvor undtagelsen er begrundet i en generel formodning for, at offentliggørelse af sådanne dokumenter kan være til skade for beskyttelsen af formålet med undersøgelserne.

3. INTERNATIONALE DOKUMENTER

Lovens § 32, stk. 1, medfører også, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, fortrolighed følger af folkeretlige forpligtelser eller lignende. Herved forstås de tilfælde, hvor Danmark i medfør af traktatbestemmelser, folkeretlig retssædvaneret eller fast international praksis er forpligtet til at hemmeligholde oplysninger eller dokumenter.

Der sigtes også til de tilfælde, hvor et andet land eller en international organisation har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis det i forbindelse med fremsendelsen af dokumenterne skriftligt eller mundtligt er tilkendegivet, at det forventes, at Danmark ikke offentliggør oplysningerne i dokumentet.

Det er dog en forudsætning for at anvende bestemmelsen i lovens § 32, stk. 1, at den myndighed, der behandler aktindsigtsanmodningen, i det enkelte tilfælde redegør for, dels om der gælder en folkeretlig forpligtelse eller praksis mv., der indebærer, at oplysninger ikke kan offentliggøres, dels om de foreliggende oplysninger er omfattet af forpligtelsen.

Det er også en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at oplysningerne ikke er gjort offentligt tilgængelige af den pågældende internationale organisation eller det pågældende fremmede land, eller at oplysningerne ikke i øvrigt er tilgængelige hos organisationen eller det andet land ved brug af almindelige regler om aktindsigt.

Medmindre det er åbenbart, at oplysninger kan udleveres eller kan nægtes udleveret, bør den danske myndighed i almindelighed indhente en udtalelse fra den internationale organisation eller det fremmede land, hvorfra et dokument hidrører, for at afklare, om oplysningerne kan udleveres. Der kan således ikke meddeles afslag på en anmodning om aktindsigt med henvisning til, at myndigheden ikke har kendskab til, hvorvidt de omhandlede dokumenter er tilgængelige i vedkommende internationale organisation eller fremmede land.

4. UDENRIGSPOLITISKE INTERESSER

Ifølge lovens § 32, stk. 2, kan retten til aktindsigt, udover de i stk. 1 nævnte tilfælde, begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. Det er i henhold til stk. 2 en betingelse, at der er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser mv. vil lide skade. Du kan læse mere om denne vurdering ved at trykke her.

Sidst opdateret: 26. november 2013