Lovgivningssager

1. LOVGIVNINGSSAGER FRA START TIL SLUT

OFL § 20 om lovgivningssager indeholder en tidsbegrænset undtagelse fra aktindsigt. Bestemmelsen indgår sammen med navnlig undtagelsesbestemmelserne i lovens § 24, stk. 1 (ministerbetjeningsreglen), og § 27, nr. 2 (folketingspolitikerreglen), som et led i den samlede beskyttelse af den politiske beslutningsproces. OFL § 20 vedrører kun tidsrummet frem til, at lovforslag fremsættes for Folketinget, mens de to øvrige bestemmelser også vedrører tidsrummet efter lovforslagets fremsættelse.

Man kan se det på den måde, at der, hvor undtagelsesbestemmelsen i lovens § 20 "slipper", tager ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen over.

1.1 Før lovforslaget fremsættes for Folketinget

Det følger af lovens § 20, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om lovgivning, før et lovforslag er fremsat for Folketinget. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter loven. Du skal derfor ikke vurdere, om der skal ekstraheres oplysninger efter lovens §§ 28 og 29.

Der skal være tale om en egentlig sag om lovgivning (lovsag) og ikke kun en sag, hvor lovgivning måske kommer på tale. En lovsag vedrører overvejelser om og udfærdigelse af udkast til lovgivning, herunder notater mv. til brug for overvejelser om lovens udformning.

Selv om der er tale om en lovsag, skal du stadig vurdere, om der kan meddeles meroffentlighed i de dokumenter mv., der er undtaget fra aktindsigt, jf. lovens § 14, stk. 2. Du bør i almindelighed give meraktindsigt i lovudkastet og de interne faglige vurderinger i endelig form, der måtte indgå i lovgivningssagen, når det pågældende lovudkast sendes i ekstern høring og offentliggøres på Høringsportalen. I tilfælde, hvor overvejelserne om et eventuelt lovgivningsinitiativ ikke giver anledning til fremsættelse af lovforslag, indebærer bestemmelsen i § 20 en (varig) udelukkelse af adgangen til aktindsigt i den pågældende lovgivningssag.

1.2 Efter fremsættelsen af lovforslaget

Når et lovforslag er fremsat for Folketinget, vil der være adgang til aktindsigt i lovsagens dokumenter og oplysninger efter offentlighedslovens almindelige regler. Du skal være opmærksom på, at dokumenter, der udveksles mellem forvaltningsmyndigheder i forbindelse med lovgivningsinitiativer, vil kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen om ministerbetjening i lovens § 24, stk. 1, ligesom dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning, vil kunne undtages fra aktindsigt efter folketingspolitikerreglen i lovens § 27, nr. 2. Dette forudsætter naturligvis, at betingelserne for at bringe bestemmelserne i anvendelse i øvrigt er opfyldt.

Det er et krav, at du ekstraherer oplysninger efter lovens §§ 28 og 29 fra disse dokumenter. Det betyder, at du som udgangspunkt skal udlevere faktiske oplysninger og oplysninger om eksterne faglige vurderinger (§ 28), ligesom du skal udlevere oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form (§ 29). Det gælder dog ikke dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning.

2. KOMPETENCE

Anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning, herunder høring i forbindelse med lovgivning, afgøres efter praksis af det ministerium, under hvis område sagen hører. Det gælder, uanset om lovforslag måtte være fremsat for Folketinget. Aktindsigtsanmodningen skal i givet fald videresendes til det ministerium, der efter det anførte har kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt.

Sidst opdateret: 26. november 2013