Personalesager

Der skal som udgangspunkt ikke gives aktindsigt i sager om ansættelse og forfremmelse, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 1. Der skal som udgangspunkt heller ikke gives aktindsigt i andre slags sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold, jf. § 21, stk. 2. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan gives aktindsigt i en personalesag.

Der kan godt gives aktindsigt i sager, som mere generelt angår personalemæssige spørgsmål. Hvis der i sådanne generelle sager indgår oplysninger om enkelte ansattes forhold, vil disse oplysninger derfor ikke kunne undtages fra aktindsigt efter § 21. Det skal i stedet overvejes, om oplysningerne kan undtages i medfør af lovens § 33, nr. 5.

At der ikke kan gives aktindsigt i konkrete personalesager gælder for alle ansatte i den offentlige forvaltning. Der gælder imidlertid tre undtagelser:

For det første skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler gives aktindsigt i visse oplysninger af standardmæssig karakter, som nævnt i § 21, stk. 3, 1. pkt. Det kan f.eks. være en ansats navn eller uddannelse.

For det andet skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler gives aktindsigt i oplysninger om visse disciplinære sanktioner, som er tildelt chefer, jf.  § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt.

For det tredje skal der  i overensstemmelse med lovens almindelige regler gives aktindsigt i den øverste leders resultatlønskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed, jf. § 21, stk. 4.

Der er ikke pligt til at partshøre en ansat, hvis der i henhold til § 21, stk. 2, søges om aktindsigt i den ansattes personalesag. Derimod skal en ansat snarest underrettes om, at der er søgt om aktindsigt i den pågældendes personalesag. Når der er truffet afgørelse, skal den ansatte også underrettes om, hvilke oplysninger der er blevet udleveret fra personalesagen, jf. lovens § 41.

Sidst opdateret: 26. november 2013