Straffesager

1. STRAFFESAGER FRA START TIL SLUT

OFL § 19, stk. 1, bestemmer, at retten til aktindsigt kan begrænses i sager inden for strafferetsplejen. Omfattet af bestemmelsen er først og fremmest sager vedrørende politiets efterforskning af lovovertrædelser og anklagemyndighedens udøvelse af funktioner i forbindelse med en straffesags behandling ved domstolene.

Herudover er sager, der efter særlig hjemmel behandles af andre offentlige myndigheder, også omfattet af bestemmelsen.

Det gælder for det første i tilfælde, hvor forvaltningsmyndigheder som f.eks. SKAT eller Arbejdstilsynet kan afslutte en sag med et bødeforlæg, og hvor sagen ikke i udgangspunktet involverer politiet. Vær dog opmærksom på OFL § 19, stk. 2, hvorefter bødeforlæg, som er vedtaget af en juridisk person, er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler.

For det andet gælder § 19, stk. 1, også i tilfælde, hvor forvaltningsmyndigheder overgiver sager til politiet med henblik på en politimæssig efterforskning.

Adgangen til aktindsigt i domstolenes, politiets og anklagemyndighedens behandling af straffesager falder uden for offentlighedsloven og er i stedet reguleret i retsplejeloven.

2. OVERGANGEN TIL EN STRAFFESAG

Offentlighedslovens § 19, stk. 1, gælder som nævnt bl.a. de sager, hvor en anden forvaltningsmyndighed end politiet efterforsker et forhold og derefter overgiver sagen til politiet. Det kan for eksempel gælde myndigheder, der som led i udøvelsen af kontrolopgaver foretager politianmeldelser. Sådanne sager vil være omfattet af lovens almindelige regler om aktindsigt indtil det tidspunkt, hvor der er truffet beslutning om, at sagen skal overgives til politiet. Efter dette tidspunkt skifter sagen karakter og bliver en sag inden for strafferetsplejen også hos den pågældende forvaltningsmyndighed.

Hvis forvaltningsmyndigheden efter at have sendt sagens dokumenter til politiet selv anvender de pågældende dokumenter i en anden sammenhæng, f.eks. i forbindelse med en fortsat tilsynssag, vil der være adgang til aktindsigt i denne (tilsyns)sag efter lovens almindelige regler.

Bestemmelsen gælder endvidere i det tilfælde, hvor politiet eller anklagemyndigheden til brug for en straffesags behandling indhenter en udtalelse hos en anden forvaltningsmyndighed. Den høringssag, som i dette tilfælde vil blive oprettet, vil være undtaget fra aktindsigt i medfør af lovens § 19, stk. 1. Det gælder både sagen hos politiet eller anklagemyndigheden og sagen hos den forvaltningsmyndighed, som har afgivet udtalelsen.

I det tilfælde, hvor offentlig påtale kun kan iværksættes på begæring af den pågældende offentlige myndighed, er den del af sagen, der angår dette spørgsmål om påtale, også undtaget i henhold til lovens § 19, stk. 1, selvom sagen endnu ikke er overgivet til politiet. Det samme gælder i sager, hvor myndigheden selv kan rejse offentlig påtale, men det er så et krav, at myndigheden faktisk tager skridt hertil.

3. EFTER OVERGIVELSEN TIL POLITIET

Når forvaltningsmyndigheden har truffet beslutning om, at sagen skal overgives til politiet, er sagen en straffesag i offentlighedslovens forstand og kan altså undtages fra aktindsigt i medfør af lovens § 19, stk. 1.

De dokumenter, der er indeholdt i straffesagen, er undtaget fra aktindsigt i medfør af lovens § 19, stk. 1, både hos politiet og hos den forvaltningsmyndighed, som oprindeligt havde dokumenterne. Findes der dokumenter hos forvaltningsmyndigheden, som ikke er overgivet til politiet, fordi de ikke anses for at have betydning for straffesagen, vil disse dokumenter fortsat være omfattet af offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt (og betragtes altså ikke som en del af straffesagen).

Hvis akterne fra en straffesag udlånes til en anden myndighed til brug for denne myndigheds sagsbehandling i en ikke-straffesag, vil de udlånte dokumenter ikke længere kunne undtages fra retten til aktindsigt efter lovens § 19, stk. 1.

Sidst opdateret: 10. februar 2017