Afslag på aktindsigtanmodning

 "[X-myndigheden] vender hermed i forlængelse af [den tidligere dialog med den aktindsigtssøgende] tilbage til sagen vedrørende Deres anmodning om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Efter offentlighedslovens § 9, stk. 1, skal en anmodning om aktindsigt indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

De har - på trods af [x-myndighedens] vejledning og anmodning herom - ikke ønsket at præcisere Deres anmodning om aktindsigt. [X-myndigheden] har derfor valgt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

På den baggrund skal [x-myndigheden] meddele, at det er [x-myndighedens] opfattelse, at Deres anmodning om aktindsigt ikke opfylder kravet om angivelse af et tema i offentlighedslovens § 9, stk. 1.

[X-myndigheden] meddeler Dem derfor afslag på Deres aktindsigtsanmodning.

[X-myndigheden] har herved navnlig lagt vægt på, at [indsæt begrundelse, f.eks. at anmodningen ikke angiver et tema]

De er meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede i [x-myndigheden] igen, hvis De ønsker at konkretisere Deres aktindsigtsanmodning nærmere.

[Indsæt afsnit om klagevejledning:

ENTEN (hvis der er klageadgang) anføres følgende:

Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til [den overordnede myndighed]. De skal dog sende Deres klage til [den underordnede myndighed - angiv navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger]. Hvis Deres klage ikke giver [den underordnede myndighed] anledning til at ændre afgørelsen, sender [den underordnede myndighed] Deres klage samt sagens akter, herunder afgørelsen, til [den overordnede myndighed] senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen ved [den underordnede myndighed], jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2.

ELLER (hvis der ikke er klageadgang) anføres følgende:

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.]

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013