Anmodning om afgrænsning af aktindsigtanmodningen

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd, f.eks. "brevvekslingen de seneste 2 år mellem Miljøstyrelsen og Malerfirmaet ApS"].

[X-myndigheden] kan oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 9, stk. 1, at en anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Som det fremgår, gælder der et identifikationskrav i forbindelse med begæring om aktindsigt. Det er [x-myndighedens] opfattelse, at Deres anmodning om aktindsigt under hensyn til den manglende angivelse af et tema ikke opfylder det nævnte identifikationskrav i lovens § 9, stk. 1.

[X-myndigheden] skal på den baggrund anmode Dem om at præcisere Deres anmodning om aktindsigt. De er velkommen til telefonisk at kontakte undertegnede med henblik på at foretage en sådan afgrænsning af Deres aktindsigtanmodning.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013