Høring af en virksomhed (forretningshemmeligheder mv.)

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Da aktindsigtsanmodningen [bl.a.] vedrører dokumenter, der indeholder oplysninger om [virksomhedens] tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, som kan være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, har [x-myndigheden] ved e-mail af [dato] anmodet den pågældende virksomhed om en udtalelse. [X-myndigheden] har anmodet om, at udtalelsen er [x-myndigheden] i hænde i løbet af [antal] arbejdsdage. Det kan i den forbindelse oplyses, at [virksomhedens] udtalelse ikke er bindende for [x-myndigheden]. Hvis [virksomheden] udtaler sig imod aktindsigt, vil udtalelsen som udgangspunkt blive sendt i partshøring hos Dem efter reglerne i forvaltningslovens § 19.

Deres anmodning behandles i øvrigt efter reglerne i offentlighedsloven. [X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for [x-myndigheden] at besvare Deres anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at [x-myndigheden] afventer [virksomhedens] udtalelse om aktindsigtsspørgsmålet.

Når udtalelsen foreligger, vil [x-myndigheden] vende tilbage til Deres anmodning om aktindsigt.

[X-myndigheden] forventer at kunne færdigbehandle Deres aktindsigtsanmodning inden for [antal] arbejdsdage fra i dag.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013