Høring af Kommissionen (EU-dokumenter)

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Da aktindsigtsanmodningen [bl.a.] vedrører dokumenter, som hidrører fra en EU-institution, er spørgsmålet om meddelelse af hel eller delvis aktindsigt i disse dokumenter ved e-mail af [dato] forelagt for [institutionen], jf. artikel 5 i forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. [X-myndigheden] har anmodet om, at en udtalelse er [x-myndigheden] i hænde i løbet af [antal] arbejdsdage.

Deres anmodning om aktindsigt behandles i øvrigt efter reglerne i offentlighedsloven. Det følger bl.a. af lovens § 36, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles snarest og senest inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvist ikke er muligt.

[X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for [x-myndigheden] at besvare Deres anmodning inden for den nævnte frist. Det skyldes, at [x-myndigheden] afventer [institutionens] udtalelse om aktindsigtsspørgsmålet.

Når udtalelsen foreligger, vil [x-myndigheden] vende tilbage til Deres anmodning om aktindsigt.

[X-myndigheden] forventer at kunne færdigbehandle Deres aktindsigtsanmodning inden for [antal] arbejdsdage fra i dag.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013