Høring af privat virksomhed

"[X-myndigheden] har [dato] modtaget en aktindsigtsanmodning i [indsæt en gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

[X-myndigheden] behandler aktindsigtsanmodningen efter reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Den aktindsigtssøgende er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle sagens dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, dog således at dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler, kan udelades.

Efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes.

Aktindsigt kan efter forarbejderne til offentlighedsloven alene nægtes, hvis det må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende virksomhed skade, navnlig økonomisk skade af nogen betydning.

Den endelige bedømmelse af, hvorvidt der er dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt, foretages af [x-myndigheden]. Det indgår dog i denne bedømmelse, om den virksomhed, hvis [materiale] der ønskes aktindsigt i, selv har anmodet om, at visse dokumenter og oplysninger undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2.

[X-myndigheden] vil gerne høre [virksomhedens] mening

For at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre [virksomheden] et økonomisk tab, anmoder [x-myndigheden] hermed [virksomheden] om at oplyse, hvorvidt der i ovennævnte dokumenter er oplysninger, som efter [virksomhedens] opfattelse bør undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. Med henblik på [virksomhedens] vurdering heraf har [x-myndigheden] medsendt de pågældende dokumenter.

Som nævnt ovenfor skal risikoen for skade være nærliggende. Det er derfor vigtigt, at [virksomheden] så konkret og præcist som muligt beskriver, hvilke økonomiske skadevirkninger der er tale om. Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til bestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet.

[X-myndigheden] gør opmærksom på, at der ikke umiddelbart kan undtages hele dokumenter, men alene oplysninger, således at den ovennævnte vurdering skal foretages på ord- og sætningsniveau. Det skal således fremgå, hvilke dele af det enkelte dokument de særlige forhold gør sig gældende for.

[Følgende afsnit kan indsættes, når der er tale om høring i særligt omfattende aktindsigtssager:]

Til brug for sin besvarelse bedes [virksomheden] om muligt udarbejde en liste over de dokumenter, hvori der er oplysninger, der ønskes undtaget, således at de relevante dokumenter let kan identificeres. [Virksomheden] bedes om muligt returnere de dokumenter, hvori der er oplysninger, der ønskes undtaget, i Word, Excel, pdf eller i andet redigerbart format. De oplysninger, der ønskes undtaget, bedes - til brug for [x-myndighedens] videre arbejde med aktindsigtssagen - om muligt markeret ved en overstregning, hvorigennem det markerede kan ses, samt hvor der ud for hver markering er anført en note med en konkret begrundelse for, at oplysningen ønskes undtaget.]

Af hensyn til sagsbehandlingsfristerne i offentlighedslovens § 36, stk. 2, skal [x-myndigheden] anmode om at modtage [virksomhedens] eventuelle bemærkninger senest 7 dage efter modtagelsen af denne e-mail.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 9. januar 2014